FANDOMEÇS/1/177 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/179


çocuklar mektebi yapmıştır. Binlerce de fetihleri vardır.

3-Kara-Osman Şah Bey Kara Mustafa Beyin oğludur. Süleymân HÂn'ın hemşiresinin çocuğudur. Tırhala'da hayrete değer bir câmii, medrese ve imâreti vardır.

4-Malkoç Bey oğlu Ali Bey Porga (Pojega ?) beyi iken Hırvatistân'a ün salmış ve velvele salmıştır.

5-Bunharzâde'nin yetiştirdiği talebelerdendi. Sonradan defterdar oldu.

6-Çerkez Kasım Bey Haremden yetişip Nablus hâkimi oldu. Çölde Araplar silâh âletleriyle gezemezlerdi.

7-Kurd Bey Evvelce ikinci vezir olan Deli Hüsrev Paşa'nın oğludur.

8-Canbulad Bey Kürt asıllı namlı bir bey idi.

9-Hüseyin Bey Kürtler diyârı beyi olup benların da adı yazılırken (Cenab) elkaabı yazılırdı.


Sultan Süleymân zamanının bâzı meşhur âlimlerini (bilginlerini) anlatır Edit

1-Molla Hayrüddin Efendi: Evvelce Padişâhın hocası idi.

2-Kastamonulu Mevlânâ Seyyid Çelebi Bİlginler arasında namlı ve Şeyhül'İslâm olmuştur.

3-Mevlânâ Kadirî Çelebi,

4-Mevlânâ Şeyh Mehmed Efendi Çivizâde denmekle meşhurdur.

5-Mevlânâ Şeyh Mehmed (kutbüddin oğlu) Anadolu kazaskeri idi.

6-Molla Mehmed (Adil paşazâde Ahmed oğlu) Tarih bilgisi derin ve Farsça şiirleri çok idi.

7-Mevlânâ Abdül-Fettah (Adil paşazâde Ahmed oğlu) Sözü sohbeti tatlı,konuşması güzel bir adamdı. Acemistanda doğmuştur.

8-Şeyh Mehmed Tunusî (Tunuslu) Kur'ân-ı Kerim hâfızı olup on okumasını bilirdi. Büyük bir şöhreti vardı.

9-Mevlânâ Zahirüddin Erbilî: Tebriz'den Osmanlı ülkesine gelmiş, Mısır'da Hain Ahmed Paşa ile asılmıştır.

10-Mevlânâ Mehmed: Kemal Paşazâdenin talebelerindendi.

11-Mevlânâ Yakub 929 (m. 1522) tarihinde Manisa'da Müderris iken vefat etti. (Aça Halife) diye şöhret yapmış, güzel yazar faziletli bir insandı.

12-Şey-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.