FANDOMEÇS/1/179 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/181

On Yedinci Fasıl Edit

Âyin ve Tertip Kaidelerini Açıkça Beyan Eden Sultan Süleyman Kanunnamesidir Edit

Yukarıda da yazıldığı üzere Aristo gibi tedbirli ve âsaf rey, uzağı gören, aydınlık, ve açık kalbli vezirlerle memleketler alan beylerbeyleri ve kumandanlar, defterdarlar, nişancılar, bilginler ve akıllı temiz kişiler ve umur görmüş şeyhler ve ihtiyarlar ile kırk sekiz sene Pâdişahlık yapan Kanunî Sultan Süleymân, veziriyle konuşup görüşerek, mukaddes dinimiz uğruna Osmanlı ordusunun bütün askerî sınıflarına nizam ve intizam vermesi dolayısıyle (bir Kannunnâme-i Hümâyun) yapmıştır ki şimdi onu bildiriyoruz.

Gerçi (Fethin babası) Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u fethetti ama, Sultan Süleymân da imâr etti. Yaptığı kanuna göre Rumeli’nde, Anadoluda ne kadar vezirlik, ne kadar beylerbeyilik, ne kadar beylik hasları ve her eyâlette ne kadar Hâs-ı hümâyun ve ne kadar vezirler ve beylerbeyiler hâsları vardır, onları bildirir. Ve ayrıca her eyâlette ne kadar serbest zeâmet ve her sancakta ne kadar timar vardır,Süleymân Kanunu üzere cebelileriyle kaç yüz bin asker olur onu bildirir.

Rumeli eyâleti: Sancak 24 kılıç, 1227 zeâmet, 12 287 timar,

Budün eyâleti Kızılelma altı : Sancak 17 kılıç zeâmet 278, kılıç timar 1391–

Özi eyâleti : 6 sancak 188 zeâmet, 1286 timar–

Bosna eyâleti: 7 sancak, 150 zeâmet, 1792 timar,

Tameşvar eyâleti: 6 sancak, 1090 zeâmet

Cezayir eyâleti: 15 sancak, 73 zeâmet, 1883 timar

Eğri eyâleti : 9 sancak, 1081 zeâmet, 4000 timar

Kanije eyâleti : 7 sancak,


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.