FANDOMEÇS/1/182 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/184

Kere yüz bin, Erzurum’un on iki kere yüz bin ve on dört bin altı yüz akçedir. Diyarbekir’in hâsı on iki kere yüz bin ve altı yüz altmış, (Van)’ın on bir kere yüz bin ve otuz iki bin iki yüz akçedir. (Budin)’in hâsı sekiz kere yüz bin ve seksen bin akçe, Cezayir’in sekiz yüz seksen beş bin, (Haleb)’İn hâsı sekiz yüz on yedi bin yedi yüz altmış, (Maraş)’ın hâsı altı yüz yirmi sekiz bin dört yüz elli, (Bosna)’nın hâsı 650 000, Tameşvar’ın hâsı 860 790, Kars’ın 820 770, Çıldır’ın 925 000, Trabzon’un 734 850,(Rakka)’nın 681 056,, Musul’un 682 000, (Şehrizur)’un on bir kere yüz bin , Trablusşam’ın 786 000, (Özü)’nün 988 000, akçedir. Kırım Hânı on iki kere yüz bin akçelik hâsını kefe iskelesi gümrüğünden alır, Kefe paşasının tahsisi 679 000, (Eğri)’nin 800 080, Kanije’nin 746 060, Mora’nın 656 000, Bağdad’ın on iki kere yüz bin, Basra’nın (vezirlik olalı) on kere yüz bin, (El’Ahsa)’nın hâsı, vezirlik değildir. Ama hükümet olduğundan 888 000 akçedir. (Mekke-i Mükerreme) hâsı Mısır Şerifinin suresinden (hükümetin gönderdiği yardın parası) alır. Habeşistan hâsı on kere yüz bin akçedir.Mısır vezirlerinin hâsı, dört yüz seksen yedi Mısır kesesi keşûfiyesi vardır. (Trablus, Tunus, Cezayir, Kıbrıs)’ın, Rodos kumandanının, Vezir kapudan paşanın hâsları on iki kere yüz bin ve yedi yüz akçedir. Bundan tâ Trablus paşası hâsına varıncaya kadar birbirinden yüzer akçe noksandır. Ama Sultan Süleymân zamanındaki kumandana, kâfilerden intikam almak için izin verilmiş olup bütün deniz beyleri ve kapudan paşa dahi onun muvafakat ve tedbiriyle sefer açardı. Bütün deniz paşaların önünde idi. Ve bu yolda ilerleyip günün birinde Hayreddin Paşa oldu. Yeni fetholunan (Varat)’ın hâsı 790 000, yeni fetholunan Girid adası kumandanınnı hâsı 11 990 akçedir. Hepsinden sonra fethedilmiştir. Fakat Padişah emriyle hâslar yazılırken böyle lûtfedilmiştir. Kanunî Sultan Süleymân böyledir ki, hangi memleket daha önce fethedilmiş ise onun veziri ve paşasının hâsı fazla olup sonradan fetholunan vilâyetlerin hâkimleri önüne geçirirdi.. fakat bâzı yaşlı vezirlere arpalık sancaklar verilip Adana gidi eyâ-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.