FANDOMEÇS/1/187 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/189

Özü yani Silistre eyâleti: Ne mal defterdarı, ne de divan çavuşları,timar defterdarı ve defter emîni gibi memurları vardır. Ancak Rumeli eyâletinden ayrılarak eyâlet edilmiş zirlik olmuştur. On bir sancağı vardır. Niğbolu,Çirmen;kırkkilise,Bucak Tatarı,Bender,Akkerman,Özü,Kılburun,Doğan livalarıdır. Silistre sancağı paşa merkezidir.

Kırım eyâleti: Hânlıktır. Yedi sancağı vardır. Hânı başka para sahibi ve adına hutbe okunan padişâhtır. Lâkin azil ve tayini Osmanlı Sultanlarının elindedir. Hutbesinde önce osmanlı Padişâhının adı,sonra Kırım Hânı'nın adı söylenir.

Eyâletin boybeyleri yani sancakları şunlardır: Hânların oturduğu başşehir Bahçesaray'dır. Kalgay Sultan, yani veliahdin oturduğu şehir akmescid'dir. Nureddin Sultan, Şirinbeyleri Nahcivan ilindedir. Mansur beyleri Mangut illerindedir. Gürcü halkı Cekşeke illerindendir. Hânlar soyundan olan (olanlar) Arbat illerindendir. Secut'lar Corgana illerinde Badrak'lar Ur ağzı illerinde, Dayr'lar Gözleve illerindendir. Bu illerin her birisi birer sancaktır.

Kefe eyâleti: Yani Kırım yarımadasının yarısı: Osmanlıların hükmü altında olup sancaktır. Ama sancaklarını voyvodalar tutarlar. Balıklava livası balıklı, Kerç livası,Taman adası livası, Tâbi Çerkez Şefake livası,Balısıra livası (Ruslar harap etmişlerdir.) Azak livası... Kefe paşası Azak'da oturur. Kefe'de defterdar vardır. Ama divam hizmetlilerinden rütbe sahibi başka kimse yoktur.

Kıbrıs eyâleti: Ydi sancaktır. Dördü Has ile,üçü salyâne ile bağlanmıştır. Hazine defterdarı,timar defterdarı,defterdar kethüdası,defter emîni çavuşlar kethüdası,alay beyisi,çeri-başıları vardır. Hâsa bağlanan sancaklar İçel,Tarsus,Alanya,Sis. Salyâne ile bağlananlar da Kerenbe,Baf,Magosa,Lefkoşa (paşa sancağıdır). Kıbrıs adası yedi yüz yetmiş mil çevreli bir muazzam adadır. Otuz bin İslâm askeri,yüz elli bin keferesi (Hıristiyanı) vardır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.