FANDOMEÇS/1/188 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/190

Girid adası eyaleti: ..... tarihinde Dördüncü Sultan Mehmed'in kılıcı ve Köprülüzâde Fadıl Ahmed Paşa'nın eliyle üç senede Cebren ve Kahren (Kandiye) kalesi alındı. Yedi yüz yetmiş yedi mil olan adayı yetmiş parça kalesiyle zaptetti.

Yazılı sancakları aşağıdadır: Hanya livası, Retmo livası,Selne livası... Girid adası eyâleti çok büyük olduğundan kırk bin kul ve yeniçeri ağası,bir veziri,bir mal defterdarı, timar defterdarı, defter emîni,çavuşlar kethüdası ve emîni ve kâtibi ve ruznamecisi,aleybeyleri,çeri-başları vardır. Halen yedi vezir ve kırk bin askerle muhafaza olunmaktadır.

Şam-ı Şeiif eyâleti: Hazine defterdarı ve diğer bütün divan hizmetlileri kararlıdır. Alaybeyisi,çeri-başıları vardır. On sancaktan ibarettir. Yedisi hâs ile üç salyâne ile bağlanmışlardır. Salyâneye bağlı olanların timar ve zeâmeti yoktur.

Hâsla bağlananlar şunlardır: Kudüs-ü Şerif,Gazze,Kerk,Safed,Nablus,Aclon,Leccur,Bika'... Şam, paşa sancağıdır.Salyâne ile bağlananlar Tedmür,Sayda,Beyrut,Kerk,Nuh... Bu sanuaklardan başka Şam eyâletinden tâ Mekke ve Medine'ye varıncaya kadar yetmiş arab aşiretinin bey ve şeyhleri vardır.

Trablusşam eyâleti: Beş sancaktır. Hazine defterdarı,defter kethüdası,timar defterdarı, çavuşlar kethüdası,alaybeyi,çeri-başısı vardır. Trablusşam şehri paşa sancağıdır. Diğer sancakları Hama,Humus,Selimiye,Cebeliye,Lâzkıye, Hüsnâbad ve Lübnan dağları arasında kırk kadar Müslüman olmayan Dürzî beyleri vardır ki, her biri birer budalaca mazhebe bağlı küçük topluluklardır.

Haleb eyâleti: Zeâmet ve timarl yedi sancaktır. İki sancağı salyâneye bağlanmış ve Mültezime verilmiştir. Onlarla zeâme ve timar yoktur. Hazine defterdarı, ayrıca Haleb Muhassılı,defter kethüdası,defter emîni,çavuşlar kethüdası, emîni ve kâtibi,alaybeyi,çeri-başıları vardır. Sancakları şunlardır: Kürtler Kilisi,Birecik,maarra Azaz,Belis,Antakya,


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.