FANDOMEÇS/1/192 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/194

sırın yarısı iltizam kasabalarıdır. Mal defterdarı,ruznamecisi,yedi mukataacısı ve Paşa tarafından mukabelecisi,küçük ruznamecisi,kırk adet beyleri,yedi bölük ağaları vardır. Eyâletinde olan sancakları şunlardır: Yukarı Said,Cerce,Ebrim,Elvahan,Menkalut-i Şarkıye (?), Garbiye,Menufiye,Mansuriye,Kalyobiyye,Buhayre,Emanet,Dimyat'dır. Bu çeşit kâşifliklerin mutasarrıfları hep emîrlerdir. Ama bu emîrlerin azil ve tayinleri Hac Emîrin salâhiyetidir ki, bütün Araplar ve Bedevî aşiretleri arasında Mısır Hac Emîrine (Karalar Sultanı) derler. Kethüdası bile sorguç taşır.

Trablusgarp eyâleti:Trablusgarbe, Tunus'a, Cezayir'e gitmek nasip olmadığı için bilemedim ve yazamadım. Ama üçünün de büyük eyâletler olduğu muhakkaktır.

Musul eyâleti: Altı sancaktır. Bacuvanlar,Tekrit,Eski Musul ve Hârun'dur.

Van eyâleti: On üç sancaktır. Defterdarı,defter kethüdası,defter emîni,çavuşlar kethüdası ve emîni ve kâtibi,alaybeyisi,çeribaşısı,timar defterdarı vardır. Sancakları Adilcevaz,Erciş,Muş,Barkiri,Karkar,Kisanî,Zeyrikî,Siirt,Hanı,Ağakisi,Ekrad,Beni kotor, Beyazid kalesi,Berdu,Ahlat. Bu eyâlete bağlı Abbasoğullarından Belkis Hânı,Hakkâri hâkimi,Mahmudî hâkimi,Pinyaniş hâkimi eyâletlerinde timar ve zeâmet yoktur. Haraçlarının hepsi Van kuluna yazılı olarak bağlanmıştır. Diğer mahsulât gelirini kendileri alırlar. Eyâletleri mülk olarak kendileri sahiptirler. Azil ve tayinleri kabul etmezler' Öldükleri zaman eyâletleri oğul ve akrabalarına bağışlanır.

Erzurum eyâleti: On sekiz sancaktır. Hazine defterdarı,defter emîni,defter kethüdası,çavuşlar kethüdası ve emîni ve kâtibi vardır. Sancakları Şarkî Karahisar,Pasin,İspir,Hınıs,Malazgird,Kazocan,Tortum, Mecengird,Namert Vandır. Erzurum şehri paşa sancağıdır.

Şehrizur eyâleti: Yirmi sancaktır. Dİvan hizmetlilerinin


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.