FANDOMEÇS/1/202 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/204

Kütahya sancağı 29 zeâmet,939 timar--Sarohan 41 zeâmet,616 timar--Ankara 10 zeâmet,257 timar--Kastamonu 24 zeâmet,578timar--Bursa 30 zeâmet,1005 timar--Bolu 14 zeâmet,551 timar--Menteşe 53 zeâmet,381 timar--Tekke 7 zeâmet,393 timar--Hamid(Hamidâbâd) 9 zeâmet,585 timar--Karasi 7 zeâmet,381 timar--Sultanönü 7 zeâmet,182 timar--Çankırı 3 zeâmet,183 timar.

Anadolu eyâleti piyâde ve Müslüman halk vardır.Nöbetleriyle,sıraları geldikçe muharebeye giderler.Yekûnu altı bin dokuz yüz asker olur.Yamakları ile 26 500 kişiye çıkar.Bu söylenilen piyâde ve Müslüman halkın beyleri Yörüklerini nöbetle çıkarırlar.Vazifeleri top çekmek ve Padişâh ordusunun yollarını temizlemek ve İslam askerlere zahire,yiyecek taşımaktır.Rumelinde olduğu gibi bunların da Müslim ocağnın çiftlikleri olup ürünlerinden öşrü alınmayıp kendilerine timar mahsülü olarak verilir.Onun geliriyle harbe giderlerdi.Şimdi piyâde ve Müslim tâifesi kaldırılmış olup hepsi de reâyâ kaydedilmiş ve çiftlikleri timar ve zeâmet yazılmış olup zeâmet ve timar sahipleri kapudan paşa ile deniz harplerini ayrılmışlardır.Bunlarda başka bin iki yüz seksen kişi cambazlar ve Arabistan tâifesi de vardır.On kişide bir tanesi muharebeye gitmek mecburiyetinde olup yüz yirmi sekiz kişi harbe katılırlardı.Onlar da eski usulden silinip zeâmet ve timar olarak kaydedilmişlerdir.

Her sancakta ne biçim hükmü kaldırılmış çiftlik,zeâmet ve timar yazıldığını tafsilâtıyla bildirir.

Bursa sancağı içinde: 42 zeâmet,44 timar..Sözün sonu Anadolu eyâletinde bütün sancaklarda hükmü kaldırılmış timar


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.