FANDOMEÇS/1/208 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/210


bir zaman Pâdişâha küskün olurlarsa çorba içmeyerek boş dururlar ve bu hal Pâdişâha bildirüir, yeniçerilerin arzuları üzerine hareket edilirdi. Ondan sonra Pâdişâh adalet köşküne çıkar, bâzı büyük meseleleri dinler, ondan sonra da kuşluk vakti gelince divana katılanların hepsi nefis ve çeşitli yemek­ler sofrasına otururlardı. Binlerce sahan yemeklerle bezenmiş olan bu sofrada zülüflü baltacılar vezirlere, mehter ve çadır neferleri diğer divan mensuplarına hizmet ederlerdi. Yemek­ten sonra yedi vezir ve Kapudan Paşa, yeniçeri ağası ve ka­zasker, Saâdetlû Pâdişâha ak ağa kapısından arz odasına gi­rerler, her divanda neler konuşuldu, hak nasıl yerine ge­tirildi ise sultanın bügisine sunarlar, sonra dışarı çıkarak yine Kubbealtına gelirlerdi. Orada çavuşbaşı Sadrâzamdan mührü alarak dışarıdaki hazine ve defter odalarını mühürleyip yine sadrâzama teslim ederlerdi. Ondan sonra duâ ve medhiyelerle divan mensupları alayian ile evlerine giderlerdi. Ayrıca bir de galebe divan olurdu ki, üçer ay başında bütün kullara mevacip (maaş) çıkar Yahut bir koldan elçi gele.. O gün mahşer gününe benzer bir büyük divan olurdu ki, mü­cevherlerle bezenmiş iki yüz küheylân at ile divana katılan büyük zatlar altına boğulup bütün âletleri ve mücevherli ye­mek takımları ile beraber gelirlerdi. Altın işlemeli halılar ile hepsini yüce Pâdişâh Hazretlerinin bulunduğu yeri süslerler idi ki, elçiler gördükleri zaman hayran ve nefesleri tutulmuş olarak kalırlardı. Bayram günlerinde divanda önce Tatar Hân­larından birisi, ondan sonra Şeyhül'islâm ve diğer bilginler büyükleri, daha sonra Sadrâzam ve diğer vezirler Padişâhm elini öperek tabu (davul), nekkare ve zurna seslerinden insa­na ürkeklik gelir, deniz üstünde olan binlerce parça gemile­rin top ve tüfek şenliklerinde bu güzel şehir (İstanbul) içinde müthiş bir gürültü husule gelirdi. Sözün kısası, Osmanlı Sultanlarının bu divanlar, kanun ve faydalannı ve şanlı, debde­beli, azametli, şöhretli, kudretli alay ve âdetlerini tamamen yaz­sak koca bir cild kitap olacağı cihetle bu kadan kâfi görüldü.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.