FANDOMEÇS/1/210 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/212

Gürcistan'a akın yapılması, Polya vilâyetinde Fesliye kalesiyle Bosna Kilisi kalesi 943 de, îvranye, Nadin, Esin, Pakriçe, Farin, Oborca'nın fetihleri ve Görnös adasına sefer-i hümâyun açılması 943 yılında olmuştur. Bojga kalesinin fethi, Horkociyan îvan'ın hezimeti, Osek kalesine yanında 944. Boğdan kalesine sefer-i hümâyun açılması, Yaş şehrinin fethi, Bas­ra vilâyetinin ve Bosna vilâyeti içindeki Yeten kalesinin fethi 945 tarihinde olmuştur.

Hersek livasındaki Nove kalesinin kurtarılışı, Yemen vilâyetinin fethi, Aden'in fethi, Osmanlı donanmasının Hindistan ve Bender Div tarafına gitmesi, Demen kalesinin ve Habeş'in fethi 946 yılında Tavaşî Süleyman Paşa tarafından yapılmış­tır. Budin kalesi iki defa fethedilmiştir. Kaleye Erdel Kralı (Yanoş) kral tayin olundu. Sonunda 948 yılında tekrar fet­hedilmiş ve Gazi Süleyman Paşa vezir ve Hayrüddin Efendi kadı tayin olundu. îstolni Belgrad kalesi, Valpo, Estergon, Tata, Vespirim, Polata ve Çavga'nm fetihleri 950 tarihinde yapıldı. Bu kalelerin hepsi Belgrad yakınmdadırlar. Şehzade Mehmed'in vefatı 9 Şaban 950 de. Estergon kalesi yakınla­rında ve Vişgard, "Novograd, Hatvan, Şemturne, Bosna livası içinde Velika, Çoka, Girid adası yakınında Enderik kaleleri­nin fethi 951 deolmuştur. İran Şahı Tahmasb'ın kardeşi Elkas Mirza, Şirvan hâkimi iken İstanbul'a gelerek Devlet ka­tma yüz sürdü. Sene 954 dür.Elkas Mirza'nın İstanbul'a ge­liş tarihi : Mutî oldu Süleymân-ı zamana Mirza Elkas.» se­ne 954

Elkas Mirza, Pâdişâh hizmetinde olarak iki yıl sonra Şah Tahmasb üzerine yürüdü. Onun tarihi de (Şeh-i Şâhân eyledi Tahmasb'a azm) mısraından çıkan 956 dır.

Şirvan ve Şemas ve ikinci defa Van ve Tebriz'in fethin­den sonra Elkas Mirza, Kum ve Kaşan vilâyetlerini yağma ederek elde ettiği birçok ganimet maliyle istanbul'a geldi. Sene 955 ? Yahya kalesi, Beçkerek, Arat, Çanat ve Tameşvar kaleleri Hadım Ali Paşa'nın Sekedin ovasında yaptıkları mu­harebe ile 958 senesinde fetholundu. Yalnız Tameşvar 959


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.