FANDOMEÇS/1/214 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/216

Saadetler dolu zamanlarındaki beylerbeyler: Kapudan Ali Paşa, Sofu-Ali Paşa, Potur-Hüseyin Paşa, Mahmud Paşa, Mehmed Paşa, Lala-Mustafa Paşa, Abdurrahman Paşa, Da-vud Paşa, Rus-Hüseyin Paşa, Murad Paşa, Hadım-Cafer Pa­şa, Derviş-Ali Paşa, Arap-Ahmed Paşa, Mustafa Paşa.

Defterdarlar ve nişancılar: Defterdar Murad Çelebi, Der­viş Çelebi (Şeyh Baba. Nakkaş'ın oğludur.), Lala-zâde Meh­med Çelebi, Oğlaması Çelebi, Abdülgafur Çelebi, Muharrem Çelebi, Nişancı Firuz Bey, Mehmed Çelebi (Rahmetli Nişancı Celâl-zâde Beyin kızkardeşinin çocuğudur.).

Saltanatları zamanındaki bilginler: Beşiktaşlı Yahya Efendi, Abdülkerimin oğlu Abdülvahhab'ın oğlu Mevlânâ Meh­med, Mevlânâ Muslihüddin, Mevlânâ Cafer Efendi, Mevlânâ Atâullah Efendi, Mevlânâ Mehmed Çelebi ve Ahmed Çelebi (iki kardeş çelebiler derlerdi.) Şeyhül'İslâm Ebussuud Efendi'nin torunu Mevlânâ Abdülkerim.

Saltanatları zamanındaki hükema (Hakimler : Mevlânâ hakîm Sinan, hakîm Osman Efendi, Mevlânâ hakîm İsâ, ha­kîm îshak, hakîm Bedrüddin Mehmed oğlu Mehmed, hekim (doktor) Ahmed Çelebi kaddesesırrühû.

Saltanatları zamanındaki büyük şeyhler: Şeyh Alâüddin Karaman'm Aksaray vilâyetindendir. (Cifr olminde mâna denizinin hakikati idi). Şeyh Abdülkerim, Şeyh Arif-i billâh Mahmud Çelebi, Şeyh Ebüssaid, Şeyh Hakîm Çelebi, Şeyh Yakup Karamanî (timar mensuplarından iken Halvetiye tari­katı şeyhlerinden Sümbül Sinan Efendinin hizmetine girmiş­ti.) Şehy serhoşî Bâli Efendi, Şeyh (Behiştî mahlasını kul­lanan) Ramazan Efendi, Şeyh Birgivî Mehmed Efendi (dokuz yüz seksen bir tarihinde vefat ederek Birgi şehrinde gömül­müştür.)

«Saltanatları zamanında fetholunan yerler: Basra'da Alyan oğlu isyan etti. Yenilerek boyun eğdi. Sene 975, Ejder­han seferi 976, Irak'ın, Davyan ve deşt-i Kıpçak'ın fethedilmeleri yine aynı senede 976 da oldu' Aden vilâyetinde Ye-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.