FANDOMEÇS/1/229 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/231

Kapudan Ali Paşa'nın Vezir-i âzam olduğu 1029, İskender Pa­şa'nın Boğdan'da (......... ?) taburunu bozduğu ve İstanbul Bo­ğazının kışın şiddetinden donduğu tarih 1030:

Lâfzen ve manen âna dedi Neşatî târih

Be meded dondu soğuktan bin otuzda derya 1030

Hâşimî Efendi'nin yazdığı Akdenizin kapanması tarihi:

Yol oldu Üsküdar'a 'bin otuzda Akdeniz dondu. ,

Vezir-i âzam Ali Paşa vefat etti, yerine Hüseyin Paşa Sadrâzam oldu. Sene 1030. (Hotin) tarafına Pâdişâh seferi yapılması: 7 Cemâdel-uhrâ 1030. Fakat Hotin kalesi fethedilemeyip 1031 tarihinde büyük merasimlerle İstanbul şehri­ne dönüldü. Sözün sonu «Hotin gibi saraya benzer bir kaleyi bana fethettirmediniz» diye Sultan Osman çok müteessir ol­du. Mübarek cenazesini Atmeydanında Sultan Ahmed türbe­sine gömdüler.

Doğum tarihi: «İde bârî Güzin-i Âli Osman» Sene 1012.

Saltanatı müddeti 4 sene, ömrü 18 senedir. İstanbul için­de bir eser bırakmadan âhirete gitti.

Sultan Osman zamanında bulunan ulema: Şeyhülislâm Esad Efendi, Nakip Anberî Efendi, Zekeriyazâde Yahya Efendi, Azmizâde Hâletî Efendi, Kafzâde Fâizî, büyük şeyh­lerden Ömer Efendi, Sivasî Efendi, Cerrah Şeyhi İbrahim , Derviş, Kadızâde Efendi.

Sultan Mustafa'nın hatt-ı şerifi üzerine Sadrazamlık Davud Paşa'da kaldı. O gün eşkiyâ ve zorbalar binlerce asil ve büyük ailelerin evlerini yağma ettiler. Birkaç gün sonra ve­zirlik Mısır'dan azledilmiş olan Mere-Hüseyin Paşa'ya ve­rildi.

Hal tercümesi: Mere Hüseyin Paşa Arnavut kavminden olup evvelâ satırcı Mehmed Paşanın aşçıbaşısı, suma sırasıyle sipahi çavuşu, koyun emini, çavuşbaşı, kapıcıbaşı, ka-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.