FANDOMEÇS/1/239 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/241
Bakınız

D EÇS .1.Cilt :Şablon:EÇSindex1 - - Şablon:EÇSindex - EÇS/İndex {{EÇSindex1}} Metin hakkında bâzı mühim notlar - EÇS/1/4
Önsöz - EÇS/1/5
Evliya Çelebi ve Eserleri Hakkında - EÇS/1/5
Evliyâ'nın doğuşu ve adı - EÇS/1/5
Mensub olduğu aileEÇS/1/5 -EÇS/1/6 - EÇS/1/7
Evliyâ nasıl adamdı? - EÇS/1/7 - EÇS/1/8
Evliyâ’nın şahsiyeti - EÇS/1/8 - EÇS/1/9 - EÇS/1/10 - EÇS/1/11 - EÇS/1/12
Dokuzuncu Fasıl İslambol'un İlk Muhasarasının Beyanı - EÇS/1/69 - EÇS/1/70
İkinci Kuşatma - EÇS/1/70 - EÇS/1/71 - EÇS/1/72
Üçüncü kuşatma - EÇS/1/72
Beşinci kuşatma - EÇS/1/73 - EÇS/1/74 - EÇS/1/75
Altıncı kuşatma - EÇS/1/75
Yedinci kuşatma - EÇS/1/75
Sekizinci kuşatma - EÇS/1/76 - EÇS/1/77 - EÇS/1/78 - EÇS/1/79 - EÇS/1/80 - EÇS/1/81
Dokuzuncu Kuşatma - EÇS/1/81 - EÇS/1/82 - EÇS/1/83
Onuncu Fasıl Âl-i Osman Devletinin Yıldızının Çıktığı Beyanındadır - EÇS/1/84 - EÇS/1/85 - EÇS/1/86 - EÇS/1/87
Onuncu kuşatma - EÇS/1/87 - EÇS/1/88 - EÇS/1/89 - EÇS/1/90 - EÇS/1/91 - EÇS/1/92
On Birinci Bölüm Osmanoğullarından ebülfetih (Fetih Babası) Sultan Mehmed Han'ın İstanbul'u on birinci defa kuşattığı beyanındadır - EÇS/1/93 - EÇS/1/94 - EÇS/1/95 EÇS/1/96 - EÇS/1/97 - EÇS/1/98 - EÇS/1/99 - EÇS/1/100 - EÇS/1/101 - EÇS/1/102
Sultan Selim câmiinin vasıfları - EÇS/1/151 -EÇS/1/152
Sultan Süleyman (Allah rahmet eylesin) câmiinin evsafı - EÇS/1/152 - EÇS/1/153
Süleymaniye câmiinin şekilleri ve tarzı EÇS/1/153 - EÇS/1/154 - EÇS/1/155 - EÇS/1/156
Beyaz avlunun durumunu bildirir - EÇS/1/156 - EÇS/1/157 - EÇS/1/158 - EÇS/1/159
Kanunî Sultan Süleymân’ın Nurlarla Dolu ve Çiçeklerle Bezenmiş Türbesini Anlatır - EÇS/1/160
Dış Avlunun Durumunu Bildirir - EÇS/1/160 - EÇS/1/161 - EÇS/1/162 - EÇS/1/163 - EÇS/1/164
Süleymaniye câmiine yapılan masraflar - EÇS/1/164 - EÇS/1/165
Anadolu tarfında olan hayratları - EÇS/1/165 - EÇS/1/166
Harameyn-i Muhteremeyn ’de olan hayırlı ve sevaplı eserleri - EÇS/1/166 - EÇS/1/167
Şehzade Mehmed’in çok hoş ve sanatlı olan mübârek câmiini bildirir - EÇS/1/167 - EÇS/1/168
Şehzade câmiinin şekilleri - EÇS/1/168 - EÇS/1/169 - EÇS/1/170
Şehzade Cihangir câmii - EÇS/1/170
Şehzadelerin annesi Haseki Sultanın câmiinin vasıflarını bildirir EÇS/1/170
Salâtin câmilerinden ve Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultanın câmiini anlatır EÇS/1/170 - EÇS/1/171
Şerefli zamanlarında makam-ı Sadarete gelen büyük vezirleri bildirir EÇS/1/171 - EÇS/1/172 - EÇS/1/173 - EÇS/1/174
Sultan Süleymân'ın Mirmiranlarını (beylerbeyilerini) anlatır EÇS/1/174 - EÇS/1/175 - EÇS/1/176
Anadolu tarafında olan eyâletleri, sancakları, zeâmet ve timarları bildirir

Yine o sene Şah Abbas’ın nedimlerinden ( Kargıçay ) Hânı askeriyle Gürcistan beyi Mağrav’ın üzerine gönderdiyse de mağlup olarak yirmi bin kadar düşman kellesini Diyarbekir’deki Serdâr Hâfız Ahmed Paşa’ya gönderdiler. O da bütün kelleleri ve davul ve kös’ü ( büyük davul ) ve Drefş-i gâviniyi (87)Murad Hân’ın ayaları altına göndererek,Mağrav’a Gürcistan beyliği ile beraber süslü hil’at gönderildi. Bu sırada Hâfız Ahmed Paşa Diyarbekir’den Bağdad üzerine tayin olundu. Bağdad üzerine tayin olundu. Bağdad’ı dokuz ay dövdü. Kale birçok toplar yedikten sonra Ak-kapı ve İmam-ı âzam kapısından kapısından delikler açılmaya başladı. Hücum etmek niyetinde iken Şah Abbas, İran askerleriyle İslâm askerinin dört tarafını kuşatıp kale içindekilere dahi hücum emri verince , bizim asker iki düşman arsında kalıp kıtlığa uğradılar ve gece gündüz ateşler içinde cenk etmeğe başladılar. Bir gece Şah Abbas (Acem Şahı ) fırsat bularak kaleye yirmi bin kadar imdat koyduktan sonra sabahleyin İslâm siperleri üzerine büyük bir hücum yaptı. İki asker arsında birkaç gün muharabe sürdü. Hele hamdolsun ki Acem Şahı kendisi barış istediğinden aç ve sussuz kalmış olan asker, bunu cana minnet bilip barış yaptıktan sonra Bağdad’dan Diyarbekir’e ulaştıkları haberini hükümet merkezine ulaştırdılar. Fakat bu olay Padişâhın hoşuna gitmedi. Sene ( 1036 – M. 1626 ) tarihinde Hâfız Ahmed Paşa azledilip, Sadrâzamlık mührü ikinci defa olarak Halil Paşa’ya verilerek orduya gönderildi. Asker Tokad kışlağında iken Ahıska kalesini Acemim zaptettiği haberi geldi. Derhal, uzağı gören Serdâr (kumandan) Dişlek-Hüseyin Paşa’yı on bin askerle ılgar ettirdiği gibi Abaza Paşa’ya da : Gayret senindir, sen de Hüseyin Paşa ile Ahısha’nın zaptına himmet et ! (87) İranlıların mukkades sancağı..Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.