FANDOMEÇS/1/242 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/244
ettiğin zulüm nedir? Nice bin askerimi katledip apaçık zulmettin!>>

Dedikte, Abaza Paşa da üç kere yer öpüp cevaba şu şekilde başladı : <<Padişahım ! Hazret-i Peygamberin ruhu için ve büyük atalarının ruhları için olsun bana bu anda meydan verip ( müsââde edip) af ile muâmele eyle de içimin yarasını söyleyeyim ! >> diye izin istiyince: -- Söyle ! Diye padişâh destur verdi. Abaza söyledi :

<<Padişâhım! Karındaşın Sultan Osman Hân-ı Gazi, toprağı temiz olsun, azametle din uğruna düşmandan intikam almak için (Hotin) seferine çıktığı vakit gördü ki, yeniçeriler sayıca az ama, ulûfeleri (maaşları) çok.. <<Bunları yoklama ederlim ! >>deyince azgınlık edip yoklamaya razı olmadılar. Padişâh buna gücenip (Hotin ) kalesi siperlerine bin sıkıntı, naz ve isteksizlikle girip yerleri cehennem olası kâfirleri koruyarak dâima kurusıkı tüfek atıp el altından kâfirler ile anlaşıp İslâm dininine hiyânet ettikleri aşikâr idi. Kaleden kâfirler bunlara şarap, ona karşılık bunlar da kâfire kebap gönderip bu şekilde yer, içerlerdi. Bu hâlde iken Budin veziri Karakaş Paşa, kara kaşından kurşun ile vurulup şehid oldu. Bütün asker meydanda kalıp onlar da şehid oldular. Bir tek kimse imdatlarına varmadı. Ve Tatar Hânıma <<Kâfir taburu (88)üzerine geç gelme islâm ordusuna geç gel..Tez gelme !>>diye haber gönderildi. Bâzı vezir kulları yeniçerileri tutup kardeşin Osman Hân huzuruna getirip katlederlerdi. Bu hâl üzere islâm dinine bu çeşit hiyânetleri görülüp Hotin gibi saraya benzer bir küçük kaleyi fetheymeyip ,metristen bir gün toptan çıkıp kaçtılar. Beytülmal-i müsliminden ( devlet hazinesinden ) yedi bin kese havaya gidip nice kere yüz bin reâya dağınık ve perişan olup başkaca bir zerre iş görülmedi. Vafirkatâ diye ah edip inlediler. Fatih câmiinde nice bin kitap yazan ulemayı şehid edip cesetlerini kuyulara doldurdular. Halkın evreleri, iç ve dış hazineleri zorbalar elinde yağma olundu. Nihâyet bu hakîr dahi (Abaza) bu hâlleri işitip içimin yangınından hasta (88) Tabur,müstahkem ordugâh demektir.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.