FANDOMEÇS/1/243 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/245
Oldum isede sonradan iyileştim. Hemen Padişâhımız sağ olsun ! Bu Abaza lalan dahi ekmek ve nimte gayretine düşüp: ( Velinimetim efendim Osman Gazinin intikamını bu âsi kâfirlerden nasıl alırım?) derken amcan Mustafa Hân,Erzurum eyâletini kulunuza ihsan eyledi. Gördüm ki,bu kalenin kışı şiddetli.. Her gün (Lala mehum câmii)’nde namaz kıldıkça, yeniçeri eşkiyâsıönüme gelip <<Abaza Lala! Akraba ve yakınlarından yine Lala Paşa kilisesine vardık ! >> gibi sözlerle o mübârek câmi-i şerifi kiliseye benzetirlerdi ve şehri kol gezmeğe (89) çıksam, yolda yatan köpeklere hitaben bana işittirecek şekilde <<oşt- oşt>> dediklerini işitip göz yumardım. Bu işlere yine aldırış etmezdim. Yine hepsine bahşişler verirdim. Pâdişahım, bunun gibi nice bin mânasız ve saçma şeyleri hazmederdim. Divanhâneye şarap ve kebap ile gelip <<Abaza senin mehterhânen ile meclis edelim!>>diye Pâdişah divanhânesinde çeng-i-çegane ile iş ü işaret ederlerdi. Yine yiyip içeceklerini verirdim. Şehir içinde âyan ve eşrafın ehl-ve iyâllerine taaruza başlayıp nice yüz ev ve bedestenleri yağma ettiklerinde şer’î sicile kaydettirip elime şer’i sicile kaydettirip elime şer’i hüccet (senet) aldım. İşte koynumda duruyor.

Bakınız Pâdişahım, yeniçerinin bu taşkınlıkları, Acem Şahına aksedince Ahıska kalesini kuşatmaya kalkmış.. Ben de (Bre gaziler! İslâm dininin hududunun sonunda olan ahıska kalesini muhafaza etmeğe yetişelim ! ) diye feryat ededurdum. Yeniçeri meyhânelerinden, bozhânelerinden yeniçerileri çıkarıp mümkün olmadı. Nihâyet Acemler, büyük atan Selim Hân-ı Gazinin fethettiği Ahıska gibi sağlam kaleyi alıp mülk edindi. Sonra bu üzücü hâller, kışlağımızda olan beylerbeyilere de mâlup olup onlar da yeniçerilere gücenik imişler. Bütün beyle)beyiler ağır ağır yeniçeriyi kırıp Osman Gazi’nin kanını istemek için yemin billâh ettiler. Herkes idare ettiği villayetteki zorbaları ve eşkiyâ yeniçerileri kırmağa ahdetmiştik. Nihâyet o gün geldi. Bu hâkir sözümde durup evvelâ Erzurum’un iç kalesini zapteyledim ve yeniçerileri kırdım. Diğer vezirler ve beyler yan çaldılar. Benim adım âsi oldu. İş başa düşüp günden düne hâlim şiddetlendi.işte şergüzeştim, başımdan geçen bunlardır. Ne ettimse bu devlet-i Aliyye’nin iyiliğini istediğim ettim. Yoksa Padişâhım bu (abaza) kulun, yetmiş kuruşluk bir köledir. Âsi olup, cihangirlik ile Padişâh olacak değilim!>> (89) Kol gezmek, yanına silâhlı veya sopalı inzibat vazifelileri alarak, şehri dolaşıp, âsâyişi temin etmektir.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Şablon:Esç1

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.