FANDOMEÇS/1/268 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/270

yapılmış Arnavut kalkanını bir kerede dikip iki karış geçirerek yalman gösterip Mısır divanına gönderdi.Hâlâ Mısır’ın Gavri divanhânesinde asılıdır.

Hüsn-ü hatta (güzel yazı) zamanının teki idi. Beş zıra uzun ve geniş kâğıt üzerine parlak tuğra yazmıştır ki, daha evvelki hattatlar (güzel yazı yazanlar) bunu yapamazlardı. Bu altın yaldızlı ve lâcivert levha da hâlâ Mısır’da adı geçen Gavri Divanhânesinde durur. Bu hakîr dahi (Evliyâ) Sultan Murad Hân’ın tuğrasının altında bu levha üzerine dört halife adını Karahisârî yazısı ile, tuğra biçiminde yazarak bakanlardan bir fâtiha rica etmiştim.

Bir kere yine Hünkârın şecâat damaları hareket edp bir mızrak ile on adet deve derilerine …… kalamini ve Nemse (Avusturya) Çâsarından (İmparatorundan) gelme kalkanları elçinin önüne dikip, hiç düşünmeden indirip yine Avusturya İmparatoruna hediye göndermiştir ki hâlâ Bec (Viyana) kapısı altında mızrakı ile birlikte asılıdır ki, bu hakîr (Evliyâ) görmüşümdür.

Yine bir gün Nemse (Avusturya) İmparatorunun hediye gönderdiği kalkanlardan on adedini bir mızrak ile dikip üç karış geçirerek (Budin) de Musâ Paşa’ya gönderdi. O da, Budin’in Bec (Viyana) kapısının iç yüzünde üst kısmına asmıştır. Bağdad’a giderken Hünkâr Haleb kalesine çıktı. Haleb şehrini seyrederken bir cirit attı ki bir ok atımı yerde tâ hendek genişliğini ve kale meydanını da geçerek üzengiciler çarşısı üzerine düşüp, hâlâ bir direk üzerinde tarihi ile işareti vardır.

Tarihi: Dediler Cevrî gîbi tahsîn idüp tarîhini Bârekallah ey Müslim-i dâver-i sâhib-hüner Sene 1037

Yine bir gün Murad Hân-ı Gazi İslâmbolda Eski Saraya


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.