FANDOMEÇS/1/273 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/275

rastgelip bir gün büyük harp olup İngiliz kâfirleri ateşperest olduğundan iki gemiye ateş verip yaktılar. Kâfirler batarken hepsini deniz yüzünden filikalarıyle topladılar. Bir tek gemisini yanmadan fethettiler. İki yüz parça Yatardama ? top çekerdi. Dördüncü Murad önüne pek çok ganimet malıyle şenlik ederek geldiler.

Dedim ey Evliyâ, serdare bir beyt Cihanda oldu tarih (bu gazânız)(1043)

Deli Hüseyin Paşa Kapudan olup, kapudanlık ile Revan seferine revân oldu. Sonra Mısır valiliği ihsân olunup, yerine yeniçeri ocağından yetişen Akıllı Kara Mustafa Paşa Kapudan oldu. Aslen Arnavut idi. Ama çok tedbirli ve devlet için iyi düşünürdü. Kapudanlık ile Bağdad seferine gidip yerine Piyâle kethüda Tersâne ağası iken kaymakam oldu. İki yüz parça gemi ile Karadenizde Donanmây-ı Hümâyun ile dolaşırken Azak denizi boğazında Çokça denilen sığ yerlerde iki yüz parça Ak Kazak şaykasına rastgeldi.Büyük cenk edip yetmiş parça firkatesini hatmanları ile birlikte fethedip o karanlık gecede sığ deniz içine diğer Kazak şaykaları dışarıya Karadenize çıkıp kaçtılar.

Arkalarından Piyâle kethüda bu mel’unları kova kova Tamam adası yakınında Kuban nehrinin denize döküldüğü yerde Adahan boğazı ile Yeleşke boğazından içeri girip, o sazlık ve bataklık ve hınzır bataklığı içine girip gözden kayboldular. Sabah olunca Piyâle Kethüdası iki yüz parça firkate, kadırga, kalite ili boğazın azını kapayıp yattı.

Kâfirler dahi bütün gemilerini o bataklıktan çıkarıp arkalarında karadan başka bir gölcüğe koydular, boğaz ağzında eli boş kalınca kara tarafından Özü eyâleti valisi Koca Kenan Paşa, ve Tatar Hân’ı Selâmet-Giray Hân, kâfirlerin bu yoldan kaçtıklarını görünce Piyâle Kethüdaya haber etiler. Derhal Piyâle Kethüda salpa demir, avanta kürek Taman adasını dolaşıp derhal kâfirlerin kurtulacağı boğazı da kapattı. Kâfirler o gölcük


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.