FANDOMEÇS/1/275 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/277

Efendi Müftü oldu. Asker Karşılığı sırasında azil ile sürgün edildi. İskender bahçesinde Bostancıbaşı tarafından boğularak şehid edilip, deniz kenarında gömdüler.

Sonra (1033–1623) de yine Yahya efendi üçüncü defa daimi şehyül’ İslâm oldu.

Hakire Çarşamba pazarında Tavâşi (hadım) Mehmed Ağa Câminin sermahfilligini, devirhânlıgını, na'thanlıgını ihsân etti.

Her Cuma iki cihanın serveri (peygamber) için na’t-ışerif okuyup, Yahyâ Efendi’nin hayır duâlarına devam eder,her Cuma huzurlarına varırdık. Eger güzel vasıflarını yazsak koca bir kitap olur.

Kethüda Mustafa Efendi, padişâhın tahta çıktıgı gün molla Ali yerine Rumeli kazaskeri oldu (1030).

Sonra bostanzâde Efendi Rumeli Kazaskerliginden emekli iken hekim –başı Musâ Efendi yerine Anadolu Kazarkeri oldu (1031).

Sonra Bostanzâde Yahyâ Efendi biraderleri yerine sadr-ı rum oldu (safer ayının son günü (1032) sonra azil ve tayin.

Azmi-zâde Efendi (zilhicce 1032).

Sonra Çeşmî Efendiüçüncü defa istabul mollası olup yine azledilince yerine Salih Efendi İstanbul mollası oldu (1032).

Hüseyin Efendi cülûs sırasında sadr-ı rum bulunup sonra emekli oldu.

Bostanzâde Mehmed Efendi damadı Kemankeş Ali Paşa zamanında azloldu. Sene… (evliyâ senesini yazma).

Abdülganizâde Mehmed Efendi ikinci defa Sadr-ı Rum olup sonra emekli oldu (1034).

Şerif Medmed Efendi Anadoludan Rum’a naklolunup sonra emekli Sadr-ı Rum olup, Gürcü-mehmed paşa ‘nın katlinde azlolundu (1035).

Hüseyin Efendi ikinci defa Sadr-ı Rum olup sonra emekli olmuş (1037). Azmi zâde Mustafa Efendi Anadoludan azlolunup Sadr-ı Rum oldu ve azlolundu (1038).

Hasan


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.