FANDOMEÇS/1/276 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/278

Efendi Anadoludan emekli iken Sadr-ı Rum olup azlolundu (1039).

Bostanzâde Yahya Efendi Anadoludan azledilmiş iken Sadr-ı Rum olup emekli oldu (1039).

Ebû Said Efendi Anadoludan Rumeliye naklolunup emekli oldu (1041).

Hüse­yin Efendi üçüncü defa Rumeli Kazaskeri olup şirpençe hasta­lığından vefat etti diye haber gelince Çeşmî Efendi onun ye­rine Rumeli Kazaskeri oldu. Hüseyin Efendinin şirpençeden ölümünün aslı olmadığı anlaşılınca yine Hüseyin Efendi Ru­meli, Çeşmî Efendi Anadolu Sadrı olarak kaldı (1041).

Hüseyin Efendi dördüncü defa Rumeli Kazaskeri olup Şeyhülislâmlığa yükseltildi (1041). Kara Çelebizâde Mehmed Efendi üçüncü defa Rumeli Kazaskeri olup taundan vefat etti (1042).

Abdullah Efendi Anadoludan Rum'a naklolundu. Bostanzâde Yahya Efendi Anadolu Kazaskeri iken birader­leri yerine Rumeli Kazaskeri olmuşlardı. Pâdişâhın cülusun­dan sonra azlolundular (1032).

Azmizâde Efendi îstanbuldan azledilmiş iken Sadr-ı Rum olup azlolundu (1032).

Şe­rif Mehmed Efendi ikinci defa Anadoludan emekli iken tek­rar Rumeliye naklolundu (1032).

Ali Çelebizâde Abdullah Efendi İstanbul'dan mâzül iken Anadolu Kazaskeri oldu, son­ra azledildi (1035).

Hüseyin Efendi İstanbul'dan mâzül iken Anadolu Kazaskeri olup sonra azlolundu (1037).

Ebû Said Efendi İstanbul kazasından naklolunup sonra Rumeliye terfi olundu (1039).

Ebussuûdzâde Efendi İstanbul'dan emekli iken Anadolu kazaskeri olup azlolundu (1041).

Hocazâde Ab­dullah Efendi İstanbul'dan ayrılmış iken Anadolu Kazaskeri olmuşlardı.

Hüseyin Efendi hayatta olmakla yanlış inha olun­duğundan yine yerinde bırakıldı.

Çeşmî Efendi de Anadoluya iade olunup Hocazâde Abdullah Efendi aralıkta kaldı (1041).

Çeşmî Mehmed Efendi Rumeliye tayin olunmuş iken on gün sonra Anadoluya iade olunması kanuna aykırı idi.

Sonra Hü­seyin Efendi Şeyhül'îslâm olunca tekrar dönüldü (1041V Ho­ca-zâde Abdullah Efendi tekrar Anadoluya tayin olunup Kara Çelebi-zâdeden açılan Rumeliye naklolundu (1042).

Molla Ahmed Efendizâde Nuh Efendi atalığı ile rahat etti.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.