FANDOMEÇS/1/284 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/286

Diğer tarih:

Bu müfferih menzilin (Cevri) didi tarihini seyr için oldu bina bu kasr-ı sultan-ı cihan


Diğer tarih:

Mübarek eylesün Mevla bu ali kasr-ı zıbayı

Tarih-i Keşti:

mübarek ola Yarab yümn ile bu zevrak-ı ziba

Civan bahtlı şehzadeler tarih:

Duay-ı Hayr ile Cevri didi şehzadeye tarih ola Sultan Mahmud afitab-ı matla-ı ikbal


Diger tarih:

Vechini bir arife sordum didi tarih için Geldi dünyaya vücudi Han Mahmud yümn ile

İbrahim Han zamanındaki büyük Serdarların fetihleri Edit

Nasuh Paşazade Hüseyin Paşa’nın, Üsküdar sahrasında vezir Kara-Mustafa Paşa eliyle bozguna ugraştılması Sonra yine aynı sene Nasuh Paşa-zadenin Kara-Mustafa paşa tarafından şiddetli eziyetlerle katloluşu…

O senelerde Moskof küffarı Karadeniz sahilinde Azak kalesine, Tatar Hanının ağır davranması yüzünden, kazakları ileri sürüp, denizler gibi askerle yedi yüz parça yelkenli gemilere bu kadar bin asker dolunup Azak kalesini kuşattılar ve top darbeleriyle duvarlarında eser bile bırakmadılar. Bütün kafirler daha saplıklarından yerin dibine girip bir ay da yer altında cenk ve kıtal eylediler. Nihayet kış mevsimi geldi. Bütün Müslüman gaziler gemilere dolup, bir iş göremeden geri dönüp İstanbul’a geldiler. İkinci defa Serdar (Civan kapıcı-başı), denizler gibi asker ile azak denizinde yüzecek üç yüz parça firkate dolunup evvelki gibi Donanmay-ı Hümayun ile karadan ve denizden bu kadar yüz bin asker, azak kalesini kuşattı. Düşmandan hiçbir ses çıkmadı. Ak Kazaklar kaçıp kaleyi oldupu gibi bırakarak cehnneme


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.