FANDOMEÇS/1/286 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/288

yine kendinde bırakıldı. Allah'a hamdolsun rüzgâr gidişli düş­man avlayan Tatarlar ile bu büyük gazada beraber bulunduk ve ganimet malı olarak Kırım ülkesine girdik.

Üçüncü fetih; Girid adasında Hanya kalesinin Silâhtar Yusuf Paşa tarafından fethi Edit

Hanya kalesinin fethinin sebebi: Evvelâ, Sultan Ahmed Hân'ın mübarek nefeslerinin tesiridir ki, Giridin fethi oğlu İb­rahim'e nasip oldu. İnşaallah Alımed Hân'm, Venedik ile Girid adasını Yenicâmie vakfetmek için rica ettiği yazılır.

Esîrî Mehmed Efendi ile beraberce Mısır'a gitmek için İb­rahim Çelebi adlı reisin bir büyük karavana kalyonuna üç bin kadar hacı, ziyaretçi ve tüccar girip Mısır'a giderken Değir­menlik denilen ada önünde altı parça Malta gemisi bu İb­rahim Çelebi kalyonunu kuşattılar. Bir yerde döve döve kal­yon içinde Allah'ın kulları az kaldı. O sırada Kızlarağası Sümbül Ağa ve kalyon sahibi İbrahim Çelebi dahi şehid oldular. Kâfirler üstün gelip gemiyi yedeklerine alıp Girid adasında Hanya limanına götürüp demir attılar.

(Ahidnâme-i Hayreddin Paşa = Hayreddin Paşa Sözleşmesinde) öyle der ki:

«Âl-i Osman'dan bir gemiyi düşman alıp kâfiristamn limanı­na komayalar!»

Bu Hanya kâfirleri bu sözleşmeye aykırı hareket edip, Malta kâfirlerine göz yumup umanlarına kodular. Kızlarağasınm atları ve kısrakları ve diğer aldıkları ganimet mallarını Hanya kalesinde alıp sattılar. Bu üzüntülü haller İbrahim Hâ­n'a aksedince:

«Tez, Malta üzerine seferim vardır!» dedi ve yedi yüz parça gemi ile Yusuf Paşa'yı Serdâr eyledi.Yusuf Paşa Maltaya giderken Navarin kalesinde su alıp, yirmi parça yaralı ağır hareketli kadırgaları orada bıraktı. İç­lerinde olan mühimmat ve lüzumlu şeyleri diğer kadırgalara askerler ile ağız ağıza doldurup yine geri döndü. Önce Girid


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.