FANDOMEÇS/1/289 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/291

Bunun üzerine "hazine telef oluyor!" diye halk toptan ayaklandı ise de bu türlü hareketlerden ve ayaklanmalardan vezirler , Cinci Hoca ve diğer musahipler uslanmadılar.

Girid‘ de Serdar olan Deli-Hüseyin Paşa yana yakıla "Bremeded , elaman!" diye feryat ettiği sırada Cinci Hoca Hünkardan bir an bile ayrılmayıp , Padişahın yanında ondan yakın kimse yoktu. Hatta Padişaha yakınlığı , Vezir-i azamdan , Valideden bile fazla idi. Hünkar koçuya binse beraber biner , tahtırevana girse beraber girerdi. Her an ol padişahi hoşa gider sözlerle gururlandırıp kötü iş görürdü. Çünkü devlet umurunda bir iş görmemiş Safranbolusundan ( şeyh-zade ) adlı bir softa idi.

Bu hakir ( Evliya ) Mollacami (Arapça bir kitap ) okuduğum vakit bu cinci olacak herip izzi ( Arapça bir kitap ) okurdu. Nasılsa bir yola yükselip saadetli padişaha Surh-bad , Kenzül arş dualarından okuyup , onun okumasıyla İbrahim Han ferahladığından Şeyhzadenin adı (Cinci Hoca) diye şöhret buldu. Allah bilir ya , ilm-i davetten asla bir harf bilmezdi. Ancak bahtı ve talihi bir müddet müsait gitti. O da feleğin rengarenkatlasında bez dokuyuculuk edip sağa sola nice mekikler attı.

Sonunda , Girid adasından feryat ile Kara Murad Ağa gelip , o aralık şehzade Mehmed Han‘ ın tahta çıkışı vaki oldu. Bütün vezirler , vükela , ulema , suleha biat etti. Mevlevi Derviş Mehmed Paşa Vezir-i azam , Kara Murad Ağa yeniçeri ağası oldu. Ahmed Paşa kaçtı. Ertesi gün koca vezir (Derviş-Mehmed Paşa ) Ahmed Paşa ‘ yı elde edip katleyledi. Ve laşesini Atmeydanına bırakınca , bütün asker Ahmed Paşa ‘ nın laşesine kılıç vurup parça parça ederek yağını ağrılara ilaç diye yağma ettiler.

O sırada , Cinci Hocayı da katledip muhasiplerinin de kimini katl, kimini sürgün ettiler. Muhasibelerden Şekerpareyi İbrim ‘ e , diğer kadınları da Eski Saraya sürdüler. Sonra her birini vezirlerden ve ayandan birine verdiler. Tabakadan adi kimselerdi. Fakat Padişahın hoşuna gittikleri için her biri zaman zaman Padişaha , Osmanlı sarayına hakim olmuşlardır.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.