FANDOMEÇS/1/297 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/299

- Pâdişâhım! Kızılbaşın hareketi olduğundan yedi ayda huzuruna gelmeme sebep oldu Gerektir ki, Padişahım, Melek-Ahmed Paşa lalana Van eyâletini ihsan edesin. Çünkü o taraflarda, öyle bir iş görmüş mühürden azledilmiş (Sadra­zamlıktan ayrılmış) şanlı vezir lâzımdır, deyince

mertebesi yüksek Padişah buyururlar ki:

— Yâ lala.. Öyle bir ihtiyar veziri Van gibi gelirsiz eyâ­lete atmak reva mıdır?

— Hayır Pâdişâhım! iyi eyâlettir. Ben bir kere Van eyâ­letine sahip olmuştum. Yirmi yedi sancağı vardır. Yıllık yüz "bin kuruş geliri olur.

dedikte Pâdişâh:

— Ihsân eyledim, berat emrini gönder!

diye ferman buyurur. Derhal îbşir sarayına gelip bir kapıcıbaşısı ve on çavuş ile Van emrini gönderdi. Melek Paşa Pâdi­şâh emrini okuyup, ne istediğini anlayınca öpüp başı üzerine koyup «emrolunur» deyip ağaya üç kese kuruş ve samur kürk ve on çavuşa da ellişer kuruş verdi.

Ağa ve çavuşlar:

«Buyurun sultânım! Hemen Üsküdar'a geçin!»

diye ısrar ettilerse de ayağını direyen Paşa metanet gösterip kapıdan dışarı çıkmadı. Beş gün istanbul'da mühimmat ve lüzumlu işlerini görüp eğlendi.

Beşinci günü îbşir Paşa Padi­şâh'a varıp:

— Hünkârım! Ahmed Paşa lalan emrine itaat etmeyip Van'a gitmek üzere yola çıkmadı. Elbette Pâdişâhım katleyle! diye ısrar eder.

Derhal Pâdişâh bir haseki gönderip haseki, Melek Paşa'ya:

— Buyurun, sizi Saadetlû Pâdişâh ister!


dedikte Melek Paşa derhal Padişâh'a varıp selâmdan sonra ayak üstü durur.

Saâdetlu Pâdişâh:

— Lalam, ben sana Van eyâletini ihsan ettim. Niçin gitmezsin?

dedikte:

— Pâdişâhım ihsan buyurduktan sonra nasıl gitmem! İki evli bir köy dahi olsa yine gitmeğe mecbururm. dedi. Saâdet­lu Pâdişâh dedi:


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.