FANDOMEÇS/1/301 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/303

Ulemâ sözünün rumuzu K'b adı, Cisrî «Köprülü» halk arasında adı Kifrî ve Allah yanında kutupların kutbu ve hakikî Veli) sözünü, Köprülü-Mehmed Paşa hakkında bulmuş­lardır ki, Kâ'b ve Mehmed) kelimeleri doksan ikişerdir. (Cisrî) den maksad, Köprülü-Mehmed'dir. Velhâsıl Osmanlı Devle­tini düzeltip, altı sene Vezir-i âzam oldu. Vefatında nâşını İs­tanbul'a getirip Tavukpazarı yakınında gömdüler. Fakat Köprülü-Mehmed Paşa aslen Arnavut olup İslâm dini için inatçı, tahsil eden ve hâkim idi. Sarayda yetişip Hüsrev Paşa ha­remden yeniçeri ağalıgıyle çıkınca, içeriden beraber çıkıp Hüs­rev Paşa'ya hazinedar oldu. Bağdad seferlerinde, Abaza sefe­rinde ve Hüsrev Paşa'nın bu kadar Sadrazamlığı zamanında dahi işbilir adamı idi.

Köprülü-Mehmed Paşa'nın vefatından sonra yerine oğlu Fazıl Ahmed Paşa Vezir-i âzam oldu. Babası gibi âdil, fadıl, Allah uğrunda mücahid (harbeden), tedbirli, vekar sahibi, asılzâde, bir emsalsiz vezir idi. Sivas eyâletinde Köprü de­nilen kasabada doğup mevleviyet yoluna girdi. Önce kendisine Bursa'dan Erzurum eyâleti ihsan olundu. Oradan İstanbul'a kaymakam, sonra da Vezir-i âzam oldu. Babadan oğula (müh­rün miras değmesi) ilk defa bunlara nasip oldu. Nice fetih­lerden sonra Kandiye, Kamaniçe kalelerini zaptedip, uzun za­man Sadrazamlıkta muazzez ve mükerrem olup içki içerdi. Edirne ile Tekfurdağı arasında Karabiber denilen adamın çiftliğinde ecel şerbetini içti. Naşı, İstanbul'da babası Köp­rülü-Mehmed Paşa'nın yanında gömüldü. Onun yerine, Edirne kaymakamı Kara Mustafa Paşa Vezir-i âzam oldu.

Bu da yine Köprülü'nün yanında yetişip mirahur, Kapudan paşa ve kaymakam olup Edirne'de Vezir-i âzam oldu. Mer­zifon şehrinde bir sipahinin oğludur. Fakat gayet cüretli, rey sahibi, akıllı, kudretli bir vezir idi.


Sultan Mehmed Hân zamanında olan eyâlet vezirleri Edit

Önce, tahta çıktığı gün sipahilerle yeniçeriler birbirleriyle


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.