FANDOMEÇS/1/302 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/304


Atmeydanında büyük cenk edip sipahiler mağlûp olup bozuldu. Minarelerde kuşluk vakti «müezzinim» diye ezan okuyanlara, cami içinde Kur'ân okuyanlara varıncaya kadar bütün sipa­hileri yeniçeriler katledip, İaşelerini arabalarla taşıyıp Ahırkapı'dan denize dökünce, Allah'ın büyüklüğü, o anda deniz dalgalanmağa başlayıp Haydar Ağazâde Mehmed Paşa do­nanma ile Sarayburnundan içeriye giremedi. Nice kadırgalar köşe köşe kenara düşüp parça parça oldu.

O gün Mehmed Hân tarafından Mürtezâ Paşa'ya Bağdad verildi. Zileli Çavuşzâde Mehmed Paşa'ya Kudüs-ü şerif ve Emîr Paşa'ya Mısır ihsan olundu. Haydar ağazâde'nin Mısır­da hapisten çıkarılmasına ferman buyuruldu. Nogayoğluna Haleb, Hamalı Arnavut Mehmed Paşa'ya Trablus verildi. Bas­ra, Efrasyâboğlunda bırakıldı.


İhtirama lâyık olan şehzadeleri Edit

Kandiye fâtihi Dördüncü Mehmed Hân'ın oğlu şehzade Mustafa Hân'ın doğum tarihi:

(Hazret-i Hân-ı Mehmed Râbi) (Tavvelâllahu ömrehû ebeden),

ikincisi muamma şeklinde tarih: Nazım tarihi buldu (semt-i edâ). Burçlar levhası üzerine yazdı felek (Enbetal-lahu nebâten hasenen) (Sene 1071).


Âdil ve insaflı devrinde mamur ettikleri imaretler Edit

Ümmü dünyâ (dünyanın anası) denmeğe lâyık olan Mı­sır'da Defterdar İbrahim Paşa Kadem altı denilen gezinti ve ziyaret yerinde büyük bir cami yapıp sevabım Sultan Meh­med Hân'a bağışladı. Kıble kapısı üzerinde talik yazı ile (bir nevi eski yazı şekü), Zeki Çelebi güftesi olan Sultan Mehmed Han adına yapılmıştır.

Tarih;

Duâ idüb didi itmamına Zeki târih Yerinde câmi-i âli esas-ı bî-hemtâ (sene 1074)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.