FANDOMEÇS/1/306 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/308

lık, ve oniki sultanlıktır. Yine o yazma üzerine tımar ve zeâmeti yoktur. Sultanların ve diğer hâkimlerinin haslarına el konulamaz. Mâmur yerdir. Allah yine Osmanlıya nasib ede diye ahâlisi dûa ederler. Hattâ biz burada iken İstanbul tarafından bir gökdolak haberci çıkageldi. Han’a

Hanım!Geçen sene Osmanlı, Akdeniz içindeki Girid adasına Yusuf Paşa adındaki serdârını gönderip, Hanya denilen kaleyi alıp, içine asker kodu. Ve İbrahim hanın, şehzâde Mehmed adlı evlâdı dünyaya geldiğinden büyük şenlik oldu. Yedi gün yedi gece Osmanlı ülkesi aydınlık içinde kaldı.dedi.

Şirvan, Şamahî Keylan Sünnîleri zevk ve safâ ederek oynamaya başladılar.


Demir kapı ziyaret yeri Edit

Emevilerden Abdülmelik oğlu Yezid, ki Âtike adlı hâtundan doğmuştur, Şam’dan deniz gibi asker ile bu Demirkapı hâricîleri üzerine gelip, büyük cenk etmiş, yediyüzden fazla ashâbı kiram şehid olarak Demirkapı’nın batı tarafındaki duvarın dışında bir mil uzaktaki mezarlığa gömülmüştür. Mezar taşlarında Sülüs ve kûfi yazı ile tarih, isim ve resimleri yazılmıştır. Sâde yetmiş kadar hâdis rivayet eden sahâbe vardır, diye büyükleri övünürler.

Bazı Celî hat ile üzeri yazılı Osmanlı mezarları da vardır. Bunları tafsilâtiyle yazmış olsak seyehatnâmemiz uzadıkça uzar.


Erbain dağı ziyaret yeri Edit

Yâni kırklar makamı. Kırk adet büyük mezar olup, herkesin ziyaret ettiği yerdir.


Dere Horhut ziyâret yeri Edit

Ulu sultandır. Şirvan’lılar bu sultana inanırlar. Bunları hep ziyaret ederek Demirkapı hanından on tümen kadı beyi, bir çapar at, on parça kücrat kutnusu, iki yüz nefer arkadaş alıp, bütün ihtiyar dostlara vedâ ettik.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.