FANDOMEÇS/1/312 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/314

za Hasan Paşa'nın, daha başka Celâlî paşaların birer adam­ları gitti. Fakat

«Bunların Haleb'e sığınmalarında elbette bir şeytanlıkları vardır» diye, Haleb'de bulunan paşalar şüphe ederek hepsini katle­dip, uğursuz başlarını Devlet katına gönderdiler. İstanbul'a varınca Köprülü:

«Elhamdülillah, henüz Yakova kâfirlerine imdad eden kâfir­leri fetheyledim!» diye şükretti.

Cem mertebeli Pâdişâhın Celâlî katli için Bursa'ya gitmeleri Edit

Pâdişâh selâmetle Bursa'ya varıp her gün yüz iki yüz Hasan Paşalı Celâlî gelip çadır önünde katlolunurlardı. Ora­dan âlemin sığınağı Padişah Kilidel bahreyn olan (iki de­nizin kilidi olan) Boğazhisarına gitti. Anadolu kalesine Ankebut Ahmed Paşa'yı tayin ettiler. Rumeli tarafına Kapudan Köse Ali Paşa'yı tayin ettiler. Burada Bosna'dan Serdâr Ahmed Paşa tarafından yedi bin kelle ile Karnin, Kamin , Kırad ve Yayçe kalelerinin anahtarları geldi. Boğazhisar'da Kapu­dan Ali Paşa Varat (Senköy) kalelerini ve daha başka kaleleri fethetmiştir ki, yeri gelince yazılacaktır.

Varat Kalesinin fethi için târih:Varat'ı aldı adüvden Ali Pâşâ-yı dilîr!

Ali Paşa Varat kalesini zabt ettikten sonra Tamiri ile meşgul iken Mihnea bey Eflâk'da isyan çıkardı.


Eflak Vilayetinde Minhea Beyin İsyanı Edit

Eflâk Vilâyetinde Mihnea Bey on bin kadar müslüman tüccarını şehid edip isyanı aşikâr olduğundan (Fazlı Paşa),


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.