FANDOM


320.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
322.Sayfa

- A -

Âb-ı Hayat: Hayat suyu. Eskilerin inanışına göre içeni ölmezliğe kavuşturan su.

Ak ağa : Beyaz hadım ağaları.. Bunların başı “ Kapı ağası” veya “Bâbüssaâde Ağası” dır. Bu kapı, sarayın üçüncü kapısıdır.

Ansar : Hz. Peygamber’e ve Mekke’den hicret eden Müslümanlara yardım eden Medine’liler.

Arşun : (Arşın) Metrenin resmen kabûlüne kadar kullanılmış olan bur uzunluk ölçüsü.

Arz Odası : Pâdişâhın, elçileri kabûl ettiği oda… Arz günlerinde pâdişâhın sadrıâzamla dîvân-ı himâyun erkânını kabul ettikleri oda.. Bu oda, Topkapı Sarayının üçüncü kapısından girer girmez karşıya gelir. Fâtih tarafından yaptırılmıştır.

Ases başı : Yeniçeri ocağına mensup olu, inzibat ve âsâyiş işlerinde görevli olan kimse..

Âsitâne : İstanbul’a verilen eski isimlerden biri..

Aşere-i Mübeşşere : Hazret-i Peygamber tarafından sağlıklarında cennetle müjdelenen on sahâbe.

At gemisi : İnce donanma gemilerindendir. Çektiklerin yalnız kürekle hareket edeni. Hayvanları taşımağa yarardı.

Avârız-ı dîvâniye : Osmanlı vergilerinden ve örfi rüsumdandır. Aslında fevkalâde zamanlarda halka yüklenilen mali, ayni ve bedeni mükellefiyetlerdir ki, zamanla dâimileşmiştir.

Ayak nâibi : Eskiden istanbul’daki kadılıklara bağlı küçük mikyastaki hâkimler hakkında kullanılan bir tâbirdir.

Azeb : 1) Anadolu beyliklerinde donanma hizmetlerinde kullanılan asker.

2) Eyâlet askerlerinin piyâde olanları .

3) Tersâne azebleri.

- B -

Bâb-ı hümâyûn : Ayasofya’nın arka tarafında, üçüncü Ahmed çeşmesinin tam karşısındaki, Topkapı Sarayının, surları üzerindeki birinci kapısı..

F :21


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.