FANDOMEÇS/1/49 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/51

,

Altıncı Fasıl Edit

Konstantiniyye (İstabnbul) Kalesinin Fırdolayı Uzunluğu Ne Kadardır, Onu Bildirir

Evvelâ bu, kusuru çok hakîr, safâ ehli dostlarımızla İstanbul’u dolaştığımız 1044 (M. 1634 ) senesinde, Dördüncü Sultan Murad Van seferi ne giderken Koca Bayram Paşa İstanbul’da kaymakam idi. Merhum pederimiz ile Bayram Paşa sohbet ederken, konuşma sırasında :


<< İstanbul’un kurucusu acaba kim ola ? >>

diye sorunca, hemen merhum peder :

- Sultânım, İslâmbol dokuz kere mamur olup dokuz kere harap olmuştur. Ama zamanımızdaki gibi haraplığı hiç görmemiştir. Her tarafı dost düşmandır. Duvarlarının yıkılan yerlerinden araba ile girip çıkarlar. Hükümdarların hasretini çektikleri bu şehrin, bu halde kalması, ve sûrlarının siyah yüzlü bulunması lâyık değildir. Din gayretine Âl-i Osman şevketine şunun tamirine himmet buyurun. Zamanın padişâhı inşallah zaferle dönüşünde, beyaz inci gibi görür de beğenir. Ve kıyamete kadar adınızı anmağa vevsile olur. Deyince, bütün orada hâzır bulunanlar bu fikri doğru bulup, babamız da bu niyete <<Elfâtiha>> diyerek Fâtihayı okudu. Derhal İslâmbol, Eyyûb, Galata, Üsküdar mollaları toplanıp mimarbaşına, sekbana ve şehreminine fermanlar yazıldı. İslâmbol’un bütün 4700 mahallesinin imamlarına tenbih olunup kalenin tamiri için imdat teklif olundu. Ameleler ve ustalar getirilerek, padişâh Revan seferinden gelinceye kadar bir sene içinde İslâmbol ve Galata kalelerini ve bütün büyük sultanların

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.