FANDOMEÇS/1/59 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/61


On yedinci tılsım, burma direktir. Bu direk üç başlı bir ejderha suretini gösterir. Başının birisini, bir yeniçeri yiğiti kılıç ile bir vuruşta kırmıştır. O tarihte kısmen tılsımı bozu­lup Islâmbol içme yılan, çıyan ve akrep gibi hayvanlar müs­tevli olmuştur.

Yüksekliği 10 zira 'dır (37). Diğer on zira'ı Sultan Ahmed camii yapılırken yer altında kalmıştır derler.


Denize Ait Acayip Tılsımlar Edit

Evvelâ Çatladıkapı 'da Güngörmez Sarayıyanında bir tıl­sım vardır. Dört köşe bir sütun üzerinde bir dev suretidir ki, ne vakit Akdeniz tarafından düşman gemileri görünse adı geçen tunç dev heykelinden bir ateş çıkıp gemileri yakardı.

İkinci tılsım Kadırga limanında bakırdan bir gemi vardı. Yılda bir kere zemherir geceleri olduğu vakit, İslâmbol'un sihirbaz avretleri o bakır gemi ile sabaha kadar deniz yüzün­de yüzerek Akdenizi muhafaza ederlerdi. Hattâ Fatih Sultan Mehmed'in zamanında o gemi ele geçti derler.

Üçüncü tılsım... Bir bakır gemi daha Tophane tarafında hâzır imiş.. Yine zemherir gecesinde bütün sihirbazlar ve kâhinler bu bakır gemiye binip Karadeniz tarafında sihir ile gezip muhafaza ederlermiş.. Muaviye oğlu Yezid (Emeviler-den) Galata'yı zaptedip bu gemiyi parça parça etti derler.

(37) Bu yılanlı sütun tunçtan yapılmıştır. Uzunluğu şöyle böyle 50 metredir. Birbirine sarılmış üç yılandan meydana gelmiştir ki, baş­larının üzerinde evvelce altından Apollon mabudunu gösteren üç ayaklı bir hayvan heykeli varmış. Sonraları kırılmış.. Dünyada mev­cut olan eski büyük eserlerin en mühimlerinden olan bu sütun, Milâddan 478 sene evvel Yunanlı Pavzanyas ve Aristidis'in İranlılar üzerine kazandıkları Platee başarısını ilân etmek için Delf tapınağı­nın önüne dikilmişti. Rumlar tarafından elde edilen ganimetlere dairdir. Kostantin yeni hükümet merkezini süslemek fikriyle bu sü­tunu Bizans'a getirtmiştir.

On üçüncü büklümüne kadar olan yerinde, Salâmin muharebe­sine katılan 32 kadar Yunan şehirlerinin isimleri vardır. (N. A.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.