FANDOMEÇS/1/6 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/8


di'den 7 sene ders görmüştür.(Garip tesadüftür ki ders şeriki de, sonradan büyük bir şöhret kazanıp saraya intisap eden Safranbolulu Softa-Hüseyin yani Cinci Hocadır.)Evliyâ, muhtelif Hocalardan ders almıştır. Evliyâ Mehmed Efendi'den hıfza çalışmıştı. (Sâdi-zade Dârülkurrasında kendi rivayetine göre 11 sene ders okumuştur).

Bunlardan başka kendi babasından taş üzerine yazı yazmak gibi hünerler öğrenmiştir.Daha sonra Evliyâ'mızı Enderun'u Hümayunda görüyoruz. Hıfzı dinlenmiş, yani hafız olmuş, sesinin güzelliği, musiki makamlarına âşinalığı ile mecleislerde tanınmış, aranır bir genç hâline gelmiş olan Evliyâ Çelebi 1043(1635) senesi Kadir gecesi Büyük Ayasofya camiinde Silahtar Mele-Ahmed Ağa (paşa) vasıtasıyle Dördüncü Sultan Murad'a takdim edilmiştir.

Seyâhatnâme'nin metninde Evliyâmız, Dördüncü Murad'la olan bu ilk karşılaşmasını pek hoş bir ifade ile hikâye eder. Pâdişah'ın emri mucibince Evliyâ saraya alınır. 1640 yılına kadar burada kalır ve tahsilini tamamlar.Sultân Murad kendisine kiler-i has ta yer tayin eder. Kıymetli kitaplar hediye eder. Evliyâ Enderun'da meşhur Maanoğlu ile kapı yoldaşlığı yapar. Enderun'da Turşucu-başı Ahmed Ağa ve Hadım Gazanfer Ağaların nezâreti altında terbiye edilir. Saraya girdiği vakit 24 yaşındadır. Seyâhatnâmesinin bir yerinde 20 yaşında olduğunu söylerse de doğru değildir).Enderun'da Güğüm-başı Mehmed Efendi'den yazı, Musâhip Derviş Ömer Gülşenî'den musiki, Keçi-Mehmed Efendi'den nahiv ilmi ve kâfiye, Evliyâ Mehmed Efendi'den tecvid dersi almıştır. Evliyâ, Seyâhatnâmesinde, babasının çırağı olan Rumdan Rumca öğrenmeğe çalıştığını da yazar.Şu malûmat gösterir kş Evliyâ, tam ve muntazam bir tahsil görmemiştir. Fakat öğrendikleri kullanmasını iyi bilen, daha ziyâde asıl ders ve tahsili hayattan alan bir adam bir adam olan Evliyâ, her telden çalan bir kimsedir. Bilhassa musikiye vukufu oldukça fazladır. Ondaki öğrenmek merakı, onu pek çok kitap okumağa da sevk etmiş, asıl tahsilini kitaplardan ve hayatan yapmıştır.


Evliyâ nasıl adamdı? Edit

Evliyâ'nın fizik yapısını, Seyâhatnâme'sinde zaman zaman kaydettiği notlardan öğreniyoruz. Delikanlılık zamanında, zayıf naif, ince ve çocuk yapılıdır. Fakat çevik ve hareketlidir. Gayet güzel ata biner, cirit oynar. Hatta 1647 de Erzurum'da Seyid Ahmet Paşa ile oynadığı bir cirit sırasında Paşanın attığı bir cirit ile dört kişi kırıl-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.