FANDOMEÇS/1/70 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/72


"namaz kılalım!" diye Kraldan izin alıp ve haraçları da alıp cenkten vaz geçtiler.

Mesleme ve Eyyûbel-Ensârî bin kadar silâhlı adamları ile kale altına gelip, kâfirden rehin almadan hiç korkusuz şehre girip, doğru Ayasofya Kilisesine vardılar. Orada ikişer rekât hacet namazı kılıp

"Yâ Rabbî! İslâm'ın ibâdet yeri eyle! "

diye hayır duâ edip, bu büyük kilisenin dört tarafını seyre başladılar.

Bu sırada papazların harekete getirmesiyle:

"Fırsat ganimettir! Bunlar Müslüman kumandanlarıdır. He­men aman vermeyip bunları kıralım!"

deyip bütün kâfirler hep birden İslâm askerini aldatmak üzere ziyafetler vererek:

"Kostantaniyye (İslâmbol) şehrimizi seyredin!" dediler.

Asker, Ahırkapı kenarında.. Kadırgalardan uzak Edirnekapısı tarafına götürürken dört taraftan nice bin kötü ta­biatlı kâfirler ümmet-i Muhammed üzerine hücum edince, der­hal bütün Arap askerleri kılıçlarını çekip, İstanbul içinde bü­yük cenk ettiler. Göz kapayıp açıncaya kadar nursuz Tekfurun murdar askeri kılıç ve mızraktan geçtiler.

Fakat, İslâm askeri denizde damla gibi, pek azdı. Yine böyle iken üç saat harikulade bir şecaatle şehir içinde Ali cengi ettiler. Ama damlardan, baca, pencere ve balkonlardan çocuklar ve kadınlar İslâm askerini zebun ettiler.

Nihayet pek kızgın bir cenk ile Eğrikapı denilen yere ge­lip, kapıyı söküp, kapıcı ve bekçileri tamamen katledip, Ebâ Eyyûb kapıdan çıkarken, orada taş ile yaralanıp, zaten ishal hastalığına da tutulmuştu, o bahane ile günden güne ishali şiddetlenip şehid oldu.

Kalede kuşatılmış olan kâfirler, Ebâ Eyyûb'un şehid düş­tüğünü duyup:

"Ey garip Müslüman Allah'ın kulları! Hemen hepiniz sağ iken kalkın, yoksa İsa uğruna hepinizi kırıp, o vavkit kumanınızı bu­lup ateşe yakarız!" diye haber gönderdiler.

İslâm askeri dahi:


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.