FANDOMEÇS/1/7 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/9


mıştır. Yine Uyvar seferinde Kıbleli-zâdenin ciridi ile üç dişi daha sakatlanmış, bunun neticesi olarak bâzı harfleri telâfuz etmekte güçlük çeker olmuştu. Bir müddet sonra Viyana’da dişlerini bir dişçiye yaptırdığını yazar. Gençliğinde, hattâ kırk yaşlarından sonralara kadar Evliyâ’mız sakalsızdır. Yine kendi rivayetine göre hiç evlenmemiştir. Her halde evliliğinin, seyâhate engel olacağı endişesi buna sebep olsa gerektir. Seyâhatnâme’sinin bir yerinde Bosna seyâhatinde iken pek çok yol zahmete çektiği için akamete uğradığında ve bu yüzden çocuğu olmasından ümidini kestiğinden bahseder.

Çok sonraları, 65 yaşında ve Mısır’da bulunduğu sırada da Kalavun hastanesinde aldığı bir ilaç ile gençleştiğini iddia eder.


Evliyâ’nın şahsiyeti Edit

Evliyâ’da iki karakter çok bârizdir. Herşeyi öğrenmek, herkesi tanımak ve seyâhat.. Ve esâsen seyâhat arzusu, birinci isteğini tamamlamağa da vesile olur. Çocuk yaşından itibâren pek çok kimseleri tanımış, bilhassa kendisinden yaşça büyük, çok ihtiyar kimselerin meclisinde bulunmaktan zevk almış, onların, geçmiş günlere, vakalara, bilhassa tarihi vakalara ait olarak anlattıkları hikayeleri büyük bir dikkatle dinlemiştir. Denilebilir ki Evliyâ’da seyâhat arzusu, herkesi, her yeri görmek hevesi, tâ Kanuni Sultân Süleymân devrini yaşamış olan babasının anlattığı hatıralarını, babasının arkadaşlarının sohbetlerini dinlemek suretiyle uyanmıştır.

Evliyâ’nın bu gezmek ve öğrenmek ihtirası, hayatının son günlerine kadar sönmemiştir. Hattâ ihtiyarlığında uzun müddet kaldığı Mısır’da o zamanın büyük bilginlerinden Şeyh Ali Sabramallisinden üç sene, bir çocuk gibi ders almıştır.

Evliyâ yalnız gezip görmeye meraklı değildir. Onun çok kuvvetli bir muhayyelesi vardır. Sergüzeştlere, mâcerâlara atılmağı sever, birçok harplere iştirâk etmiştir. Aynı zamandı Evliyâ, çok müdekkik bir kimsedir.

Yeni tanıdığı bir devlet adamının hal tercümesini muhakkak öğrenir ve yazar. Onun bütün hususiyetlerini araştırır. Enteresan taraflarını bulur. Velhâsıl devrinin devlet adamlarını, hâdiselere dayanarak gayet güzel tasvir eder. Öyle ki, siz de onunla beraber o adamla beraber yaşadığınızı zannedersiniz.

Evliyâ insanları çok sever. Sâf yüreklidir. Bütün insanları da kendi gibi telâkki eder ve bu yüzden her anlatılana inanır ve işittiklerini olduğu gibi yazar. Evliyâ’nın kitabını okurken, hiç olmayacak rivayetlerle karşılaşırsınız. Böyle bir şey olmadığına yüzde yüz ka-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.