FANDOMEÇS/1/79 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/81

Koca-Mustafa Paşa’da üç sahâbe gömülüdür. Ve nice bin mevtâyı (ölüyü) kayıklarla İstanbul’un kuzey tarafında eski mezarlık olan (Tersane ardı) demekle tanınan eski cephânede büyük mağaralar içinde gömdüler. Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri asrından beri nice Sahâbe-i Kiram İslâmbol ve Galata’dan hep o mezarlıkta gömülü idiler. Şeyh Maksud dahi kayıklarla bütün şehidleri bu eski mezarlıkta gömüp bütün ölüleri maksatlarına ulaştırdı. Sonra Şeyh Maksud bu mezarlığın içinde bir büyük sert kaya üzerine mübârek el yazılarıyla bu yazıyı yazdılar:

Beyt

Bunlar anlardır kim gelüp gittiler Gelüp de işbu fenâda nittiler Geldiler ve gittiler ve yittiler Âkıbet dâr-ı Bekaya gittiler

Bu beyitler öyle şöhreti dünyayı tutmuş garip yazıdır ki Rum, Arap, Acem ve nice seyyah gelip bu eski mezarlığı ziyâret edip bu yazı için bâzı bilgin kişiler (Cifr) (48) derler, bâzıları ( define anahtarıdır) diye orada olan büyük binalara Ferhad’ın külünkleri vurup define çıkarmak yolunda helâk oldular. Onlar da orada gömülüdür.

Fakat bâzı büyükler Cuma geceleri yalınayak (tekâsür) sûresini okuyarak gelip ziyâret ederler. Çünkü burada Sahâbe-i Kiramdan ve büyük şehidlerden ve nice bin Muhacir ve Ensârdan kimseler gömülüdür.

Bilginler arasında ve halk dilinde yaygındır ki bu İstanbul’un kuzey tarafında Haliç aşırı olan mezarlıkta bir deliğinden binbir Muhammed isimli kafatası çıkar.. Çünkü burada nice bin kere Kadir gecelerinde nurlar doğduğunu nice bin bu üm-

(48) Rakam , harf ve sembollerle ifâde edilir ki bilgi olup insan bununla hakkında bâzı bilgiler elde eder denilir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.