FANDOMEÇS/1/80 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/82

metin iyileri görmüşlerdir. Burayı ziyâret etmek faydadan hâlî olmamak gerektir.

Sözün sonu, Şeyh Maksud Hazretleri yedi günde İstanbul içinde bütün şehidleri gömüp, Allah’ın hikmeti, Hâruner-Reşid tarafından elçilikle gelen Seyyid Baba Cafer Sultan hiddetli ve hatır kırıcı olmakla, Kral Grando Mihal ile geçinemeyip zehirlenmek suretiyle şehid oldu. Baba Cafer krala sövdüğü için kralın kalbi kırılmakla Şeyh Maksud’a ferman edip Baba Cafer’i kâfirlerin mahbushânesi olan yere gömdürdü ki, bütün suçlu, katil, mahbus ve borçlu kâfirler Baba Cafer’e söverlerdi. Bu güne kadar Zindan kalesi içinde gömülüdür. Ama Allah’a hamdolsun İslâmbol’un fethi müyesser olup yine borçluların zindanı olup ziyâret yeri olmuştur. Zindandan kurtulanlar hayır duâ ederler, bir ziyâret yeridir.

Sonra Şeyh Maksud’un güzel huyundan ve tatlı dilinden ve ( dinleri uğruna şehidleri gömdü) diye bu şeyhten Kral hoşlanıp Baba Cafer ile gelen nâmelerin (mektupların) cevabını yazıp , nice bin Takyanus eşrefi (49) ile ağırladı ve Şeyh Maksud’u Bağdad’a Hâruner Reşid’e gönderdi.


Dokuzuncu Kuşatma Edit

Yukarıda yazılan büyük olaydan bir sene geçmişti. Üçüncü sene yine Hâruner Reşid Eshâb-ı Kiramın kanını Rum kâfirlerinden istemek için, yer götürmez deryâ gibi askerle Bağdad’dan çıkıp Malatya’ya geldi.Cafer Gazi ki, Battal Gazidir, Hâruner Reşid onu yüz yetmiş bin Allah’ın birliğine inanan askerlerle Konstantaniyye üzerine öncü edip Battal Gazi Rum’a

(49) Giokletien altınına, Evliyâ Çelebi zamanında (Eşrefî altını) adı veriyordu her halde. Mısır’da Melik Eşref adına basılan bir nevi Mısır lirasına da Osmanlılar (Eşrefi) derlerdi. Yavuz’un Mısır’da bastırdığı altınlara da (Eşrefî altını) adı verilmiştir. İşte o zamandan beri altın Osmanlı sikkelerinden bâzılarına ve hattâ ecnebi altınlarına bile bu adı vermek âdet olmuştu.(N.A)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.