FANDOMEÇS/1/86 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/88

olası kâfirlerin lâşelerini seyir ve temâşâ ederken, lâşeler içinde Volaşko (54) adh kâfir, eli. dahhâk'ın kılıcına benzer bir bıçakla Hüdevandigâr'ı vurup şehid eyleyip, o mel'unu dahi orada pâre pâre edilip Müslüman gaziler hesapsız ganimet malı ile zaferle Edirne'ye gelip, Yıldırım Bayezid Hân tahta oturarak müstakil pâdişâh oldu. Kâfiristan taraflarına Yıldırım Hân, yıldırım gibi babasının intikamını almak için kâfirlere kılıç vurdu.


Onuncu kuşatma Edit

Yıldırım Bayezid Hân, yüz bin hesapsız askerle îslâmbol'u yedi ay muhasara edip sonunda kötü tabiatlı kâfirler

«aman ey Yıldırım Hân! Maksadınız üzere barış yapalım»

diye can-ı gönülden, mel'un Tekfu barış isteyip, her sene ikişer kere yüz bin altın haraç vermeği kabul ettiler. Yıldırım Han bu barışı kabul etmedi. Eski zamanda Ömer ibni Abdülâziz zamanında ve Hâruner Reşid asandaki gibi Galata ve Islambol kalesinin yarısında evvelce olduğu gibi ümmet-i Muhammed oturup câmi ve imâretler yaplar Ve kale dışında olan bağ ve bahçelerin ürününün onda biri hep ümmet-i Muhammedın olmak üzere Yıldırım Hân barış istedi. Mecburen Tekfur Kral bu banşı kabul edip, istanbul içine yirmi bin adam koyup, Edirnekapısı, Eğrikapı ve Ebâ Eyyûbel-Ensârî kapılarından tâ Unkapanı'ndan Zeyrekbaşı. Karaman ve yine Edırnekapısına gelinceye kadar hudut kesilip îslâmbol içine ümmet-ı Muhammed tamamen doldu. Cibal kapısı içinde yine (Gul câmii) gülsuyu ile kâfirlerin pisliğinden temizlendiği için (Gul câmii) derler, ona yakın Sirkeci tekkesini yine şer'ı mubîn mahkemesi etti. Galata kulesinde dahi altı bin asker koyup.Galata'nın yarısını tâ kuleye vanneaya kadar ummet-ı Muhammed zaptedip, Islâmbol'un da yansında Ayasofya tarafla-

______________

(54) Birinci Murad'ı hançerle öldüren bu Sırplının adı Miloş Kabiloviçdir. (Z.D.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.