FANDOMEÇS/1/90 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 1.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/1/92


leri tarih olmuştur. Sene 868 (M. 1463). Diğer tarih (Ve yansurakâllâhü nasren azîzâ) (56).Sultan İkinci Mehmed 834 (M. 1430) tarihinde Manisa'da doğmuştur. On üç yaşına vardığı sırada 848 (M. 1444) tarihinde ilk defa tahta geçti. Bir sene saltanat sürüp, saltanat işlerini yine babalarına terk ederek kendileri Manisa'ya gitti.Beş sene geçtikten sonra 855 (M. 1451) tarihinde Muharrem ayının on beşinci günü ki, cuma günüdür, yine tahta geçtiler. Bu sırada mübârek yaşları yirmi bir idi. (Rahmeten Rabbehu) kelimesi, ikinci defa hükümdarlıklarına tarih olmuştur.

O asırda büyük dedemiz Yavuz Özbek, Fatih Sultan Mehmed'in miralemliği hizmetinde olup, îslâmbol fethinde dedemiz beraber bulunup, Unkapanı'nın iç yüzünde Sağrıcılar câmii yerinde olan binaları dedemiz ganimet malı olarak zaptedip, fetihten sonra bir câmi ve yüz dükkân yapıp, câmie vakfetmiştir.

Bu hakirin İstanbul içinde doğduğu evimizi (yani Evliyâ'nın doğduğu evi) dedemiz gazâ malından yapıp otururlar. Yaptırdığı câmiin ve dükkânların beratları Fatih'in muhteşem tuğrası ile ve şer! hüccetlerin (senetlerin) imzalan Emîr Buhârî Hazretlerinin imzasıyle imzalanmış olup, hâlâ o sülâleden olmamız dolayısıyle adı geçen mütevellilik elimizde olup,dilediğimiz gibi sahip oluruz Bu yüzden daima vakıf kâğıtlarına bakıp Fatih Sultan Mehmed'in hilâfeti tarihleri ve meydana çıkışlan kayıtlanmızdadır.

Müstakil pâdişâh olup Bursa sınırlarında ve Yayçe kalesini ve nice sağlam kaleler fethedip. Akdeniz tarafındaki Boğazhisarlarda Kilidelbahirleri ve Karadeniz Boğazında yine iki sağlam kale yapıp kâfirler:

«Aman, ey seçkin Osmanoğlu!»

deyip haraç vermek şartıyle barışı kabul ettiler. Fakat Yıldırım Hân barışı üzere bütün bağların mahsulü Osmanlı öşrü olup kafirler bir salkım üzüm koparmaya. O şart ile barış yapılıp üç sene geçti.Rumeli Hisarı bağlarından küffar üzüm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.