FANDOM
EÇS/10/104 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/106


liklerinden çıkıp, tabya üstündeki metrisleri basarak ikiyüz düşman kestiler. Gördüler ki, askerin gerisi kesilip gelmez oldu. Heman tabya üstünde yaka yakaya düşmanla cenk ede ede Dev-Ali Beşe, serdengeçti ağası ve elli adet yiğitler şehit oldu. Bu elli na'şı alarak selâmete çıkardılar. Ama Dev-Ali ile serdengeçti birbirlerini kucaklayıp, öylece şehit oldukla­rından cesetleri alınamadı.

Saferin altıncı günü Uyvar'ın batı tarafında Vağ nehri kenarındaki Galgofça kalesinin fethine Kıbleli Mehmed Paşa memur oldu. Şam askerini, beşbin Kazak askerini ve beş adet kolomborna toplan alıp gitti. Bir gece Nitre sahrasında yattı. Ertesi günü Galgofça kalesi altına yetişti. O gün o gece dö­vüp, bir çok burç ve barularım yıkarak kaleyi almak üzere iken Uyvar altında düşmanın bir kaç casusları tutuldu. Söyletildiği vakit “Nemse imparatoru yüzbin askerle Pojon kalesini geçüp, Uyvar imdadına gelmek üzeredir, yakındır, gaafil olman. İnanmazsanız bir iki adam göndererek sözümüz aksi çıkarsa bizi katledin” dediler. Sadrazam bunları öldürtme-yüp, o anda Kıbleli Paşaya (Bir an durmayıp, hemen ordu­ya gelesin) diye ferman gönderdi. Kıbleli Paşa, (İşte bu fer­man pişmiş aşa su katmaktır) diye kaleyi dövmekten vazgeç­medi. Üç gün üç gece daha dövüp, sonunda Saferin dokuzun­cu günü cebren zaptederek içindeki mal ve cephaneyi yediyüz arabayı doldurup, kaleyi yıktı. Ve orduya selâmetle dön­dü. O gün karakollara ferman olunup, Uyvar metrisinde Dumeli veziri Bekko Paşa sadrâzam kolunda şehit olup, Rumeli eyâleti sağ kol adiyle meşhur Kara-Mustafa Paşaya iki tuğ ile ihsan olundu. Yine o gün kaleye sürülen topraklar kaleye varıp, dayandı. Her koldan düşmana göz açtırmayıp, büyük bir cenk yapılmak üzere iken toprak üzerine memur olan sipahiler ağası Sunullah Ağa şehit oldu.


1014 (1663)senesi Safer ayının dokuzuncu günü reisülküttab Şâmi-zâde Mehmed Efendi ve damadı Kadı-zâde İbrahim Paşanın örf icabı katledildikleri haber alındı. Bu acıklı hâl şu şekilde oldu:

“Sabahleyin sabah namazını İbrahim Paşa ile kılıp, çeşitli kah-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.