FANDOM




EÇS/10/111 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/113


re suyu kenarında Uyvar'a imdata gitmeye memurdurlar. Onun içün bu Uyvar'da, Forgaç kapudan o imdatlara bakıp, size Uyvar kalesini vermez. Aman gaafil olmayın.”

Diye cevaplar aldı. Bu haberi veren kapudanı azad etti. Bunları getiren Maraş gaazilerine ihsanlar yapıldı. Komran tarafında olan Tatarlara, Eflâk ve Boğdan boylarına (Dik­katli olunuz. Kelle, dil almadan geri kalmayınız, yoksa zara­rını çekersiniz) diye buyurdumlar gitti. İslâm askeri tarafın­da olan sipahiler ve beylerbeyiler ve diğer karakolda olan­lara dahi fermanlar gönderildi. Bucak Tatarı ile Yalı ağası düşmanın Pojon kalesi taraflarına gönderildi. Oradan Uyvar'ın Komran tarafında Kaplan Paşa yalnızdır diye o tara­fa Eflâk ve Boğdan'dan bir kaç bin hatmanlar ile nice asker­ler kodular ki, kale içine Komran tarafından casus ve imdat gelmeye... Ve kaleden dışarı feryadçı ve casus olanlar görüp çıkmaya. Meğer casuslar kementler ile kaleden inüp, ağızla­rına kamışlar alarak, vücutlarını su yüzünde saklayıp, nefes almak suretiyle Nitre suyunu geçüp, Komrandan haber gö­türür ve getirirlermiş… Böyle bir çıplak adamı kamışı ile Kap­lan Paşa dil tutup, sadrazama getirdi. Meğer bunlar Kadı-zâde İbrahim Paşanın bulunduğu taraftan geçer ve kaleye gidip gelirlermiş. Hattâ bu hâli o zaman Kadı-zâde İbrahim Paşaya ölümünden evvel söylemiş. Gaafil paşa asla ehemmi­yet vermemiş. Ve bu da katline sebep olmuş diye nice dedi­kodular oldu.

Safer ayının yirminci pazar günü dellâllar bağırıp: “Yarınki gün gaaziler bayramıdır. Şehitlerin cennete uçmak sey­rânıdır. İnşaallah sabahleyin büyük hücumdur. Kese kese para, tı­mar, zeamet, sipahilik isteyenler hazır olsunlar.”

Diye müjdelediler. Orduda büyük şenlik olup, herkes gusül abdesti alıp, bir çoğu vasiyetler ederek helâllaşıp, o gün o gece kimse kimsenin sözünü işitmedi. Bir çok yerlerde ha­tim, zikir ve dualar işitildi. Allah'ın hikmeti, evvelce kale içinde zincirle esir olan ümmet-i Muhammedden elli neferi düşman ölüm meydanına çeküp, hepsini balta ile şehit eder-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.