FANDOM
EÇS/10/118 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/120ğıldılar. Ama hakîr bir kenarda durup, Kaplan Paşa ile ko­nuşarak giderken gördüm ki, bütün kâfirler henüz ecelden kurtulmuş gibi olup, yüzlerinin renkleri sapsarı olmuştu. He­man canlı cenaze olup, Komran'a can atmak istediler. Bu esnada gördük ki Uy var tarafından göğe çıkan bir siyah du­man içinden kırk elli adet bayraklar göründü. Onbin adet İslâm askeri yine dalkılıç olup, gelmekte idi. Evvelce gelen askerler bu bayrakları görüp, (işte bu kez kâfiri kırarız) diye dalsatır olup, kâfirlerin arabalarına Allah Allah diye at bı­rakınca yine Kapudan Paşalılar (Neylersiz bre gaaziler?) deyince arabalardan pek çok ganimet malı ve güneş parçası gibi kız ve oğlanları terkiye.alıp, birer ormana girerek kayboldular. Derken gerideki asker de gelip, yetişti. Meğer Şam askeriyle Kıbleli Paşa imiş. Bunlar da, giden Macarları hi­mayeye memur olup, orada yağmacılarla iyiden iyiye müna­kaşa edüp, güçlükle Macarları kurtararak Komran kalesine götürdük. Tuna nehri kenarına vardığımızda Komran kale­sinden bin adet kayık gelüp, bütün kâfirleri aynı saatte kar­şı kaleye geçirüp, Forgaç, paşalara beşer kese ve adamlarına üçer kese ve sipahi bölüklerine ikişer kese verüp, hepsi karşı tarafa geçerek selâmet buldular.

Komran kalesinin vasıfları: Tuna içinde doğudan batıya üç konak uzun bir adanın doğu tarafı ucundan Estergon ka­lemiz görülür. Üçgen şeklinde ve Nemse imparatorunun Osmanoğulları tarafında kuvvetli kalesidir. Nitre ve Vağ nehri Uyvar'dan beri gelip, bu Komran Önünde Tuna'ya dökülür. Düşmanlık yüzünden bu kaleyi istediğimiz gibi seyredemeyüp, paşalarla döndük. Heman bu seyirdimde at tepeleyip, seyirttiğimiz yanımıza kâr kaldı. Elimiz boş, Komran'dan ku­zeye altı saatte gelirken düşmanı vurmaya gelen ümmet-i Muhammedin Kaplan Paşalı ellerinde şehit olanların yedisi­ni de boş atlara yükletip, Uyvar a girince onları da şehitlik mezarlığına gömdüler. Sonra Uyvar'da atılan lâğımın aslını sorduk. Meğer tabyalardaki barutları yere yığıp, altı adet tabyanın altlarındaki baruthane adalarına götürmek ister-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.