FANDOM
EÇS/10/120 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/122tu. Metrislerin birinde mübarek na'şı elbisesi ile beraber bu­lunup, yirmi günden beri mübarek vücudu henüz taze, iki elleri göğsünde, şahadet parmağını kaldırmış bulundu. Kurşunun yarısı yerinde alkan ince ince akmakta idi. Bütün gaa­ziler gelüp, ziyaret ettiler. Hattâ sadrazam dahi görüp, (işte canlı şehit) diyerek Kadı-zâde İbrahim Paşanın yanına el­bisesi ile beraber gömdüm. Allah rahmet eyleye...

O gün hendeğe dağlar gibi sürülen toprak yeniden sah­raya döküldü. Bir günde hendek öyle temizlendi ki, kâfirler zamanında olan derinliğinden beş adam boyu kazdılar. Hat­tâ yer altından akarsular çıktı.

Ertesi gün, Budin, Estergon ve İstolni-Belgrad'dan gelen usta mühendisler, top güllelerinden yıkılan yerlerini tamir etmeye vezir Kurt Paşa ve yedi adet beylerbeyi, Budin veziri Hüseyin Paşayı tâyin ettiler. Kiremitçi Ahmed Ağa ki, Kadı-zâde İbrahim Paşanın Ciğerdelen cenginde kethüdası idi, hendese ve mimarlıkta zamanının en değerlisi olduğundan kalenin tamirine vezir onu mutemet yaptı. Ve İstanbul mimar-başılığını vaad etti. O gün,kalabalık bir adam deryası Uyvar'ın dört tarafında dağlar gibi pişmiş tuğlaları taşıyıp, hendek kenarına yığdılar. Hendeğin kenarında altı adet tab­ya arasında altı yerde altmış yıllık eski kireç hazineleri bu­lundu ki, Uyvar gibi on kale yapar. Temiz kireç malzemeleri idi. Sadrazam ve bütün vezirler kaleyi seyrederek pâdişâh için bir cami yapmayı düşündüler. En münâsip yer olarak çarşı ve pazar yerlerinde hiristiyan kilisesi olan büyük bina­yı ittifakla pâdişâh adına cami olmasını lâyık görüp, derhal bu karanlık mabedi fenalık çirkâbından ternizliyerek yer al­tında gömülü olan mezarları kazıp attılar. Ve hepsini kale dışında eski mezarlıklarına gömdüler. Sonra yine bu riyasız Evliya, bu caminin damında evvelâ öğle namazı kılınması için beş adet gülâmlarımla çargâh makamında yüksek sesle ezân-ı Muhammedi okudum. Evvelâ ordu mollası Ünsi Efen­di imamlık etti ve hakîr müezzinlik yaptım. Namazdan sonra sadrazam hakire yetmişüç altın ihsan edüp:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.