FANDOM
EÇS/10/122 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/124ki, kale duvarlarında bile yer kalmadı. Cemâat birbiri üzeri­ne secde ederlerdi. Namazdan sonra yirmi adet arkadaşla­rımla bana yine ikiyüz altın geldi. Hakir yine eşit olarak ka­lender bahşişi üzerine bölüştürdüm. Namazdan sonra gaaziler silâhlı olarak kale duvarları üzerinde durup, üç nöbet ye­niçeri ocağında gülbang-i Muhammedi çekildi. Top ve tüfenk şenlikleri oldu. Öğle zamanına kadar mehterhane fasılları olup, herkesin yüzü güldü. Birçok köy halkı sıra sıra gelüp, itaat ettiler.

Sonra tedbirli vezir, en güzel tedbir budur diye, Uyvar'a komşu olan kalelerde olan kâpudan, irşek ve brolere, gös­terişli ve iş görmüş ağalarla altı adet mektuplar verüp herbir ağa bir kaleye itaatnâmeler götürdü. Önce sadrâzama itaat etmeyip te Sarı-Hüseyin Paşa eliyle yaktırılan kaleler:

“İstoni - Belgrad yakınında Vesprim, Tata, Papa, Çobaniç kalele­ri... İtâat eden Ciğerdelen kalesidir. Uyvar fetholmazdan evvel, merhum Bekko Paşa eliyle Şoran kalesi aman ile alınıp içine dizdar ve asker konarak anahtarı sadrâzama geldi. Uyvar'a 45 saat kadar ya­kındır. Vamoş, Siverin kaleleri Estergon karşısında, İpol ve Garam nehirleri yakınlarında olup İslâm askerinin sertliğine karşı koyamıyacaklarını bildiklerinden bu kaleyi yakarak memleketi terk etmiş­ler, cebehânesini de?... gazileri almışlardır. Uyvar fethinden son­ra bu iki kale kapudanları sadrâzama gelip itaat eylediler. Sonra Şimpete, Şele, Galgofça adlı üç kaleyi Kibleli Paşa itaat altına alıp barış yaptı. Komyat, Nak Tapolçan, Kimeş Moçunok, Kış Tapolçan, Verebil kalelerini de serdar Ali Paşa itaat altına almıştı. (Çakani, Holok, Deregel, Siman, Kârmat, Boyak?) madenler kalelerini de — ki bunlar evvelce Eğri Fâtihi zamanında bizim iken sonradan Ma­carlar istilâ etmişti— Hamdolsun bu mübarek senede Eğri valisi Kibleli-Mehmed Paşa ve maiyyeti Kaplan Paşa itaate aldılar. (Komyat, Galgoç, Hokloko, Vrebel, Gaymoş, Şarlo, Novigrad, Love?) ta­raflarındaki mamur araziyi de Tatar hanzâdesi Ahmed-Giray ile Kardaş Kazaklar yakmışlar, sonra ahalisi gelip itâat etmişlerdi. Bun­ların hâkim ve zabitleri, sadrâzama gelüp, etek öpünce kendileri­ne muafiyet emirleri ve muhafazacı beyler ve paşalarla aman olunup, kalelerine gittiler. Uyvar eyâleti de Kurt Paşaya verildi.”

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.