FANDOM
EÇS/10/125 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/1127Hemen gaazi Hüseyin Paşa, zaman geçirmeyüp, Nitre'nin topları altına girdi. Derhal kale kapudanına ve iş er­lerine şu mekubu yazdı:


“Evvelâ celle celâlehu ve âmme nevâlehu velâilâhe gayrehû adıy­le, ikinci olarak levlâke levlâke lemâ halektel eflâka sırrına mazhar olan hazreti Muhammed'i ululuyarak, üçüncüsü cihâr-i yâr güzin — Allah'ın rızası onlar üzerine olsun — üzerlerine selâm ile, siz ki hiristiyan milleti keşiş ve ruhbanlarısınız, ve kale kapudanı Hâterbersiniz, mektub ulaşınca vezîr-i âzam hazretlerine kaleyi teslim edüp, ne tarafa isterseniz gidesiz. Ve kale içinde bulunan ümmet-i Muhammed esirlerimize bir kötülük yapmıyasız. Bir esirin bir kı­lına hatâ gelirse, cümlenizi kırarız. Bu mektuba karşı gelirseniz ka­lenizin dört tarafını kuşatıp, top darbeleriyle kapı ve duvarını yıkar ve cümlenizi kılıçtan geçirüp, kılıç artıkları olanları yakalarız. Bu, kararlıdır, vesselam.”


Bu mektupla Hasan Ağa kale kapudanına vardı. Mektubu okuyup, görüşürler. Nihayet hepsi birlik olup, 1074 (1663) senesi rebiülevvelinin onbirinci günü, kale be­denleri üzerine çıkarak (Elaman ey Osmanlı gaazileri) diye feryad ederek beyaz aman bayrakları diktiler. Kale kapu­danı, grafları, bin kadar Nemseli ile piyade gelüp, bütün kaledekiler dışarı çıkıp, avret ve oğlanları ile üçyüz kadar arabalarına binerek Şimintorne beyi ve Budin gönüllü gaazîleri bunları selâmetle Maden kalelerine götürmeğe memur oldular. Heman kapıkulu yeniçerileri kale içine girince hakîr, Nitre'nin Uyvar kapısı önünde elimde dalkılıç çıkup, bir kerre cân-ı yürekten Hazreti Muhammed adını ilân ederek ezan okudum. Bütün ocak ağaları, Hüseyin Paşa kethü­dası, Hüseyin Ağa, doğru hazine ve cephaneye varup, kale kapısını, cephane ve hazinenin anahtarları, ikiyüz yaşında olan bir papazın elinde imiş... (Hoş geldiniz) diye anahtar­ları Hüseyin Kethüdâya teslim etli. Kendisinin de kaledeki kilisede kalmasını rica etti. Fakat tedbirli Hüseyin Ağa, (Sen bu kalede durdukça bu kale fitneden hâli olmaz.) di­ye papazı kaleden çıkardı, Hazine ve cephaneyi zapteyledi.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.