FANDOM
EÇS/10/133 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/135UYVAR ALTINDAN KIRKBİN TATARLA ALMAN

VİLAYETİNE = HOLANDİYE (HOLLANDA)

VE İSFAÇ'A (İSVEÇ'E) GİTTİĞİMİZ

Mehmed-Giray Han-Zâde Ahmed-Giray Han sultan, sad­râzam fermanı ile kırkbin Tatara yalı ağasını serdar edüp, iki kerre yüzbin kuş kol atları ile hazırlandıkları vakit hakirin kararı kalmayıp, İbrahim kethüdadan ve defterdar Ahmed Paşadan izin alıp, salt ve yüksüz olarak Tatarvarî üç gulâmım ve altı baş atlarımla (Bismillah, gazaya niyet et­tim) deyüp, Uyvar'dan batıya Nitre kalesini geçüp, Vağ neh­rini de atlarla geçtim. O gün Vağ nehri başında durdum. Bu nehrin çıktığı yer, Maden kaleleri tarafında ak yaylalardır, Oradan çıkıp, Uyvar altından geçer. Komran kalesi önünde Tuna'ya karışır. Sonra sabahleyin Maden yaylalarını aşıp, bir gün bir gece seyirdim ettik. Asla mâmurluktan bir şey bulamadım. Bütün Kurt Paşa ve Hacı-Key Paşa-Zâde tara­fından harab edilmiş diyarlar buldum. Seher vakti tan yeri ağarınca kuş kol atlarımızı tartılayıp, sadaklanıp atlarımı­za binüp, kuzeye gittik. İkinci gecede Tot diyarına geçtik.

Bu vilâyet o kadar mâmur ve süslüdür ki, bütün kâfiristan içinde bunun eşi emsali yoktur. Hattâ heyet sahihleri burayı tavus kuşunun kuyruğuna benzetmişlerdir. Bu kadar mâmur bir anber kokulu topraktır. Buranın kıblesi orta Macardır. Doğu tarafı Leh vilâyetidir. Batı tarafında Nemse vardır. Ama Tot kavmi başlıca banlık olup, ikiyüzbin aske­ri vardır. Orta Macara tâbi olduklarından mezhepleri Lüteriyendir. Bu kadar bin Tatar bu vilâyet içine girüp, köy ve kentleri, kasabaları şehirleri harab ve halkı esir edüp, on-sekizbin kadar esir alındı. Bir çok ganimet malı ile bu esir­ler orduya gönderildi. Yine Tatar, bir gecede kuzeye çapul için gidüp, (Holandiye — Holanda) vilâyetine geldik.

Bu mâmur vilâyetin kuzey tarafı Leh kralı hükmünde­dir. İskelesi Daniska ilkelesidir. İslâm-Giray Hanla evvelce Daniska iskelesine varmıştık. Batı tarafı Çeh kralı hududu-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.