FANDOM
EÇS/10/141 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/143Esizye şehri: Nemçe çesarlarının taht şehridir. Büyük bir şehirdir. Bir yüksek dağ eteğinde olup, bütün akarsular şehir içinde geçer. Doğusundaki bağ ve bahçeleri kokulu çi­çeklerle doludur. Her tarafında mesire yerleri vardır. Bü­yük köşkler, sofalar vardır ki, bir misli daha görülmez. Ta­tarların korkusundan bütün askerleri kaleye girüp, üzüntü içinde kalmışlardır. Biz de etrafındaki köy ve kasabaları ya­karak gitmek düşüncesinde iken üçyüz kadar hiristiyan as­keri bir beyaz bayrakla göründü. Üç nefer atlı bize doğru geldiler. (El aman ey Osmanlılar ve Cengizliler) dediler. Geridekiler de Türkçe yazılmış bir mektup verdiler. İçinde şöy­le yazılı idi:

“Siz safa geldiniz ve uğur getirdiniz. Hâlen köylerimizi bağla­rımız yakıb yıkmadınız. İsâ ve Meryem ana sizden razı ola. Ettiği­niz iyilik karşılığında size ve askerlerinize iki araba ile yirmi kese kuruş ve elli araba zâhire gönderilmiştir. Kabul ediniz. Lûtfunuzdan rica olunur ki, bu güzel şehrimizi harab etmeden kalkıp gidesiniz.”

Mektup okunduktan sonra hediyeleri kabul olunup, pa­ra ve zahire bölüşüldü. Hakire yüz adet dökme taler kuruş verdiler. Meğer şehrin hâkimi, Nemçe çesarı akrabasından Yovahin adlı kimse imiş. Yalı ağası (Bu kadar malı susma hakkı olarak aldıktan sonra Alaman diyarını vurmak uygun değildir) diye Engerus (Macar) kalelerinden Seranye, Tancavan, Anapervan, Firav, Ovar, Kastel, Senmarten, Virovan, Pojon, Yanık, Tata, Papa, Vesprim, Komran kaleleri bu yüz­den yağma edilmedi. Orta Macar iline geçtik.

Evvelâ Esizye şehrinden doğuya üç gün 76 saat gidüp, orta Macar hududuna vararak (Holçar) kalesine geldik. Heman varoşunu yakıp, ikibin seçme esir ve yüzelli araba al­tın ve elmas, kıymetli kumaşlar ve diğer mallar aldık. Bu­rası Macar sipahisinin ili olmakla yalnız yedibin baş beygir kadanası alındı. Bu hakire, yedi at, altı esir, bir köle gulâm ve iki bakire kız düştü. Düşman, kaleden yüz topa birden ateş verince ikiyüz Tatar şehit düştü ve altıyüzüde yaralan­dı. Şimdiye kadar yirmiden fazla şehidimiz yoktu. Nâ'şla-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.