FANDOM
EÇS/10/143 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/145man sadrâzam (Bre şu Evliya değil midir?) deyince, (Odur sultânım) dediler. Sadrâzam:


“Ya bu seferde beraber mi idin? Demek bu Tatar olmuş! İşte bunda çok haber vardır. Hikmeti Lûkmandan soralım, çağırın şunu.”


Diye hakire bir sırmalı kıymetli hil'at giydirerek yüzelli altın verüp, başıma bir çelenk taktı. Hakir, mübarek elini öpüp, (Allah, düşman şerrinden emin ede) diye dualar et­tim. Bu zavallı kulu akranımız arasında kıymetli edip (Var, şimdi yorgunsun, akşam gelip bize bu şanlı gazadan hesap ver) deyince (N'ola efendim) dedim. Çadırıma giderken, o sırada yalı ağası tarafından sadrâzama üçyüz adet gîlman ve kızlar ve üç adet billur camlı hento araba yükü kıymet­li eşya hediye gelüp, hazinedara teslim etti. Ben de sıhhat ve selâmetle çadırıma gelüp, gulâmlarım, gadana atlarımla, bir araba hento ile hademelerime gelip ulaştım.


Sabahleyin sadrâzam kethüdası efendime bir gulâm ve defterdar Ahmed Paşa efendime bir câriye hediye verdim. Yüksüz kalmak için yalnız üç esir alıkoyup geride kalan, at­lar ile kelepir malları satıp, rahat ettim. O gün hünkâr ha­sekisi ve kapıcılar kethüdası İstanbul'a gittiler. Yine bugün kale tamir edildi.


Uyvar kalesi: Uyvar, Macarca (Yeni kale) demektir. Doğrusu 1005 senesi Eğri gazasında bu kale ağaç palanga imiş. Forgaç mel'ununun babası bu kaleyi böyle sağlam bir şekle sokarak altmış yıldan beri onun elinde kalıp, Osmanlı ordusu hesapsız askerle otuzbin top güllesi vurarak otuzsekiz günde 1074 senesinde Dördüncü Mehmed zamanında Köprülü-Fazıl-Ahmed Paşa güçlükle fetheyledi. Fetih târihi:


Allah muin oldu fetheyledik Uyvar'ı (1074)

Başka Mezâki Efendi güftesi ile târih:

Ey Mezâkî dedi târihini ehl-i himmet

Sa'yi Ahmed Paşa Uyvar'ı Macar'dan aldı

Bu kale altıgen şeklinde, kagir, altı köşesinde altı adet büyük tabyası olan bir hisardır. Batıda Aktabya, kuzeyde

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.