FANDOM
EÇS/10/156 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/158Kara Hersek'in ordusunu bozarak bu kaleyi düşmandan al­dı. Peşte kalesini de kurtardı. Sonra düşman yine bu Vac ka­lesini istilâ etti. 951 (1544) târihinde Budin veziri Yahya Paşa-zâde Mehmed Paşa kaleyi aman ile düşmandan alıp, fet­hetti. İçine mühimmatı ile beraber onbin asker koydu. 1002 (1593) senesinde yine düşman istilâsına uğradı. Kaleyi bo­şaltarak Novigrad ile Vac kalesi arasında bir büyük tabur kurup, Novigrad'a, Hatvan'a, Peşte kalesini istilâ etmek isteyince Saturcu-Mehmed Paşa, Tiryaki Hasan Paşa —ki o za­man Bosna valisi imiş— Bosna askeriyle, Diyarbekir veziri Koca-Murad Paşa askeriyle, Murad Paşa damadı Kadı-zâde Ali Paşa Sivas eyâleti askeriyle, tamamı seksenbin asker bu Vaç kalesi altındaki taburda öyle bir cenk yaptılar ki bugün hayatta bulunan Budin gaazileri ve Vac taburu çengini hi­kâye ederler. Allaha hamdolsun savaş meydanı islâm elinde kalıp, Vaç kalesi düşmandan kurtarıldı. Ama Allanın hikmeti, 1011 (1602) târihinde yine Üçüncü Sultan Mehmed zamanında Almanlar Peşte kalesi ile beraber Vaç kalesini de zaptederler. Sonra Yemişçi-Hasan Paşa, Budin üzerine sad­râzam mührü ile serdâr-ı muazzam olup, Budin'den Koyunadası tarafına büyük köprü yaparak Koca-Murad Paşa ve bir çok vezirler, beylerbeyiler ve beyler ile bir yere toplanıp, mü­şavere ederler. Hep birlikte Peşte kalesini yedi günde yedi yerden döve döve sekizinci günü aman ile fethederler. Bura­da Vac kalesini boş bulup, eskiden olduğu gibi içine asker koyarlar. Amma böyle sağlam bir hisarı hiç zahmetsize, birer ekmek bahasına düşmana veren iş erleri ve kol ağaları katlolunup, kimisi de sürgün edilirler. Bu keale halkı, açlıktan kaleyi düşmana verüp, hamiyet göstermediklerinden hâlâ bü­tün Budinliler bunlara (Kale-i Vac, halkı aç, durma kaç) diye zarafetle şaka edüp, takılırlar.

Vaç kalesi yeri ve şekilleri: Tuna nehri kenarında dört­gen şeklinde çift palanga duvarlı, dört kat bölme bir hisar­dır. Duvarı üzerinde araba gezmesi mümkündür. İç kalesi Tuna kenarında dört köşe bir hisardır. Bunun da başkaca

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.