FANDOM
EÇS/10/157 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/159hendeği içinde Tuna nehri akıp durur. Batıda bir kapısı önünde asma ağaç köprü ve içeride tahta örtülü dizdar evi ve diğer evler, cephâne ve hazinesi, tahıl anbarları, Süleyman Han camii vardır. Han, hamam, çarşıdan eser yoktur. Dış kale de bu iç kaleyi kuşatmış, dolma çift iki kat bir kaledir. Beş mahalle, bin adet tahta örtülü ev vardır. Kagir, iki katlı evleri azdır. Yedi camii vardır. (Karakaş Paşa camii) ferah­lık veren bir ibâdet yeridir. Bu Vac kalesini mâmur eden, bu şehid ve gaazi Karakaş Paşadır. Bir küçük hamamı.bir hanı, vüzelli kadar dükkânı vardır. Bağ ve bahçeleri, güzelleri, oda sahibi gaazileri çoktur. Bu varoşun iki adet kapısı vardır. Biri doğuya açılır Hatvan kapısıdır, diğeri batıya açılan iske­le kapısıdır. Bu varoşun dışında Macar reayası varoşu vardır. Ama bu yalınkat varoşdur. Her tarafında dirsek ve mazgal delikleri vardır. Etrafı hendekli, içi Tuna suyu olan Macar varoşudur. Üç adet kilisesi vardır. Etrafı dokuzbin adımdır. Bağları kuzeyde Novigrad yolu üzerindedir. Buradan kalkub, kıbleye dokuz saat gidüp, Peşte kalesi altında çadırlar dikildi. Peşte, Gürzilyas, Sedd-i îslâm, Baruthane kalelerinden .sadrâzam içün safa geldin topları atıldı. Sadrâzam, Peşte'nîn tamirini emrettikten sonra çadırına çekildi. O gün yine bü­tün vezirler ve beylerbeyilerin tuğlan Budin köprüsünden geçüp, Budin kenarındaki Kile sahrasında çadır kurdular. Sonra Budin veziri Sarı-Hüseyin Paşa Budin askeriyle Uyvar kalesinde muhafız kaldı. Bosna eyâleti askeriyle Bosna ve­ziri Köse-Serdar Ali Paşaya Budin kışlası ferman olundu. Sonunda burada vefat etti. Gürcü-Mehmed Paşa, Zigetvar'da kışladı. Söhrab-Mehmed Paşaya, Hersek sancağı ihsan olun­makla oraya gitti. Tatar Hanının oğluna Soçur ve Baçka san­cakları kışla verildi. Han zade, veziri ile kaldı. Velhâsıl, bü­tün askere kışlak tâyin olundu. Sadrâzam da Belgrad'a hareket etti.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.