FANDOM
EÇS/10/159 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/161di Babayı rüyamda görüp, (İnşaallah selâmetle yine geri de­nersiniz) müjdesini almıştım. Allaha şükür selâmetle bura­ya gelerek kurban ve adak verüp, mübarek ruhu için bir ha­time başladım. Sonra Nitroviçe kasabasına geldik. Bu kasa­ba ahalisi askere büyük ziyafet verdi. Sonra (Voyka) kasa­basına geldik. Burada Zirin oğlu, ve diğerlerini yağmaya gi­den Kaplan Paşa, eli boş ve ümitsiz binlerce at ve candan ay­rılarak gelüp, dermansız sadrâzam huzuruna acıklı hâli bi­rer birer anlatıp, kışlasına gitti. Sonra selâmetle Belgrad ka­lesine girdik.

Buradan hakire İbrahim Kethüda efendimizin yanında bir konak verildi. Gece gündüz Sadrâzam efendimizle İbra­him Kethüda ve diğer büyüklerle Hüseyin Baykara fasılları edüp, gecemiz kadar gündüzümüz de bayram oldu. Çektiği­miz elem ve kederleri unuttuk.

Sadrâzam, Belgrad kışlağında iken ağalarına Semendire sancağı verildi. Bu hakire dahi bir köy kışlak ihsan olundu. Semendire sancağındaki Pojağacık kasabasına zahire baha tahsiline gittik. Evvelâ kıbleye sekiz saat gidüp (Dojay) kö­yüne geldik. Semendire toprağında Belgrad kazası nahiye­sinde verimli Sırp köyüdür. Buradan yine kıbleye dokuz saat gidüp (Rodnik) kasabasına geldik.

Rodnik Kalesi: Kurucusu Sırp krallarından Miloş'dur. Yıldırım Bayezîd fethetmiştir. Sonra Fâtih Belgrad gazasına giderken aman ile almıştır. Sonra düşman eline girmiş ise de 927 (1520) târihi cumadelâhiresinin onbirinci günü aman ile Salihli Yahya Beye teslim olmuştu. O zamandan beri Os­manlı elindedir. Subaşılık hasıdır. Yüzelli akçe pâyesiyle ka­zadır. Nahiyesi yetmişaltı parça köydür. Kethüdâ-yeri, yeni­çeri serdarı vardır.

Rodnik kalesinin şekilleri: Bir dağ tepesinde beşgen şek­linde eski taş bir kaledir. Halkı bir kere isyan ettiğinden Semendereli Gazi Bâli Bey, kuşatarak kökünden harab etmiş­tir. Kış mevsiminde çobanlar oturur.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.