FANDOM
EÇS/10/161 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/163geldik. Evvelce bir köy imiş. Yoldan sapa olmakla emin ve rahattır. Bu da Sernendire Beyinin haslığı ve voyvodalıktır. Yüzelli akçe pâyesiyle kaza olup, yüzon parça köyü vardır. Reayası Potur, Boşnak, Sırp, Bulgardır. Müslümanların kı­sacık çuha dolamalar ve elvan çuha kalpaklar giyüp, boşnakça, sırpça, bulgarca söyleşirler. Hâkimlerine gayet itaat­lidirler. Bir hâkimi de sipahi kethüdâ yeridir. Yeniçeri ser­darı, cerrah ağası, Budin kulu tarafından gelir. Kasaba onbir mahalledir. 1060 adet bağlı, bahçeli kiremit örtülü ev­leri vardır. On mihrab, üç medrese, dört tekke, altı çocuk mektebi vardır. Bağ ve bahçesi çoktur. Buradan batıya on dört saat gidüp, (Kadina Loka) köyüne geldik. Bulgar kö­yüdür. Yine batıya, Sernendire sancağı toprağı içinde oniki saat gidüp, Belgrad'a girdik. Ve efendilerimizle o kışlakta can sohbetlerine nail olduk.

1074 (1663) senesi recebinin birinci günü çok şiddetli bir kış gü­nünde Sadrâzam'a Kanije valisi Yenter Hasan Paşadan, Sigetvar, Bobofça, Brezense, Şaklofça, Alpova ağalarından, ösek, Mohaç, Peçevi, Seksar, Şimontorne beylerinden ve daha bir çok feryadçılar gelüp, kan ile yazılmış ve ateş ile delik deşik edilmiş mektuplar gelince sadrâzam o şiddetli kışta, tuğları saray avlusuna çıkardı. Kışlakta vezir ve beylerbeyilere emirler gidüp, hepsi perişan oldu. Belgrad. şehri içinde divan erbabından, mevcut kapı kullarından, vezir ağala­rından onbin kadar asker vardı. Hepimiz Belgrad'dan (Demir kazık) seferine revan olduk. Sadrâzam, onbin askerle sancak-ı şerifi açıp, Sava nehrinden köprüyü geçti. Zemon sahrasında çadırlar kurulmak istendi. Fakat her taraf kar ve buz içinde idi. Herkes canından bezdi. Yere çakılamıyordu. Atlar sahrada kar üzerinde serseri geziyorlardı. Hemân sadrâzam, pâdişâh cephanesinden demir kazıklar getirtüp, yerlere çaktırdı. Ama benim gulâmlarım iş görmüş kimselerdir. Der­hal ateş yakıp, tencere içinde kar eriterek kaynar su olunca yere dö­küp, yerleri yumuşatarak kazıklar çaktılar ve atları onlara bağladı­lar. Sabahleyin el ayak tutmaz halde idi. Mehterlerin boru ve zurna-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.