FANDOM
EÇS/10/165 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 10.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/10/167

yaylasını aşarak haydutlardan güçlükle canımızı kurtarıp, Banya kasabasına geldik. Bu kasabayı 1072 târihinde anlat­mıştık. Bu kasaba içindeki Viçna suyu, Özüce dağlarından gelüp, bu ılıca deresinden geçer, Çaçka kasabası dibinden de geçüp, Morava'ya, o da Tuna'ya karışır. Sonra Novoçin, Koşkonik, Dorozonik köylerini geçüp, Kamanişse suyu köprü­sünden geçtik. Bu da Karadağ'dan gelüp, Morava'ya karışır. Sonra (Goynagoz) kasabasına geldik. Sırp köyü olup, kazası öziçse’dir. Belgrad'dan beri yazdığım şeylerin çoğunu 1072 senesinde Arnavudluk İskenderiyesine giderken anlatmıştım. Seredna, Dobrona köylerine de uğradık. (Dona Dobrina) kö­yüne geldik. (Güzel kral karısı köyü) demektir. Dona Dob­rina ve diğer köyleri oniki saatte geçüp, Dobriçse köyüne gel­dik. Bu da öziçse toprağında Sırp ve Bulgar köyüdür. Bu köy içinden Aşkırapaş nehri geçer. Bu da Karadağın güne­yinden çıkup, Porgacık kasabası dibinde Öziçse suyuna karışır. İkisi birleşip, Çaçka yakınında Morava'ya dökülürler. Sonra güneye giderek Hotan, Dobrodo, Tordik, Suvelino köy­lerine uğradık. Bunların hepsi Sırp ve Bulgar köyleri olup, niceleri tımar ve zeamet, bir çokları da has veya vakıftır. Bu köyleri onüç saatte geçüp, öziçse şehrine geldik.

Öziçse şehri: Sırplar, (öziçya) derler. Tanınmış lâtin ta­rihlerinde bu şehrin ilk yapıcısı, (Şeleşti ban) gösterilmiş­tir. Bir çok hükümdarların eline geçtikten sonra Fâtih, Bos­na'yı fethetmeye giderken bu Öziçseliler korkularından kale anahtarlarını Sultan Mehmed'e vermişlerdir. Hisar içinde kâfi miktarda asker, cephane ve mühimmat koyan Fâtih Hazretleri, Akşemsüddin Hazretleri, Sadrâzam Mahmud Pa­şa bu şehrin mâmur olup, düşmandan darbe yememesi içün hayır duâ etmişlerdir.

Şehrin hâkimleri: Süleyman Han kanunu üzere Budin eyâletinde Semendire sancağı paşasının hası olup, ûçyüz ne­fer adamla hâkimi voyvoda ağadır. Yüzelli akçe pâyesiyle şe­rif kaza olup, yüzon adet köyleri vardır. Müftüsü, nakîbüleşrâfı, âyân ye eşrafı pek çoktur. Sipahi kethüda yeri, yeni-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.